Henstillinger

 

Kør langsomt – ikke hurtigere end skiltene viser

Hunde skal føres i snor

Græsslåning og brug af andre motorredskaber må kun ske i tidsrummet 10 – 12 og 15 – 17

Ved fyring i brændeovne, følg da disse råd.

Hold beplantningen på grunden nede af hensyn til:

·         Naboers eventuelle havkig/ udsyn til havet

·         Naboers solforhold

·         Trafikale oversigtsforhold

·         Privatvejsloven

·         Hegnsloven

·         Kommunale bestemmelser

·         Vandløbsloven

 

Eventuel afbrænding – tag hensyn til andre

Udlægning af grenaffald i skel må kun ske en måned inden afhentningstidspunktet. Hvis affald, som ligger inden for hækken, ønskes afhentet, bedes man selv aftale dette med vognmanden forud for afhentningen.

 

 

Deklarationer (klik her)

 

 

Vedtægter

for

GRUNDEJERFORENINGEN

EMMEDSBO

BØNNERUP  STRAND

 

1.

Navn

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Emmedsbo".

 

Medlemmer

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller fra matr. nr. 2 a og 3 a Emmedsbo by, Hemmed sogn, har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen, i øvrigt i henhold til den på ejendommen tinglyste deklaration.

 

Også ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal vedtager dette.

 

Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, og medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.

 

 

2.

Formål

Grundejerforeningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestemmelse i skøde.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver henseende, derunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje, fællesarealer, forsyningsledninger, etablere modningsfond m.v.

 

Foreningen kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.

 

 

3.

Generalforsamling

Generalforsamlingen har inden for de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

 

4.

 

Den ordinære generalforsamling holdes l maj måned. Dagsordenen til generalforsamlingen og det reviderede regnskab lægges på hjemmesiden og udsendes pr mail med mindst 14 dages varsel til de medlemmer, som har meddelt deres mailadresse til foreningen.

 

De medlemmer, som skriftligt anmoder om dette, kan få tilsendt dagsorden og regnskab pr almindeligt brev.

 

Datoen for næste års generalforsamling fastlægges af bestyrelsen og meddeles ved generalforsamlingen. Datoen annonceres herefter på foreningens hjemmeside og ved opslag i udhængsskabene.

 

Referatet fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden senest en måned efter generalforsamlingen.

5.

Dagsorden

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende, dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelse.
  Lige år 2 medlemmer, ulige år 3 medlemmer. Valgene gælder for 2 år.
 8. Valg af 2 suppleanter.
  Valgene gælder for 1 år.
 9. Valg af revisor.
  Valget gælder for 1 år.
 10. Valg af revisorsuppleant.
  Valget gælder for 1 år.
 11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

6.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

7.

 

På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed. Ved lovændringer og vedtagelser af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser udkræves dog, at over halvdelen af grundejerforeningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 15 dage efter. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget uanset de mødendes antal. Afstemning herom sker skriftligt, såfremt et medlem ønsker det.

 

8.

Stemmeret

På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel 1 stemme.

Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig, med mindre dette bestemmes ved almindelig stemmeflerhed.

Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.

 

9.

Bestvrelse

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

 

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlings- og bestyrelsesmøder.

 

Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.

 

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, landinspektør, ingeniør.

 

Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

 

 

10.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst tre dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

 

11.

Tegningsberettigelse

Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf et skal være formanden eller kassereren.

 

12.

                     

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

 

Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

 

13.

Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Regnskabet revideres af 1 revisor, der ligeledes vælges af generalforsamlingen. Revisor har ret og pligt til uanmeldt revision.

 

14.

 

Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse, hvorfra beløb kan hæves af formand og kasserer i forening. Den kontante kassebeholdning, herunder girokonto, må ikke overstige kr. 1.000.-.

 

Kassereren fører en af revisor autoriseret kassebog samt protokol over medlemmerne.

 

15.

 

Ved optagelse i grundejerforeningen betaler hvert medlem et indskud på kr. 25,-.

 

På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år.

 

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder uanset deres ejendommes areal og beliggenhed.

 

Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v.

 

Det er det enkelte medlems ansvar at meddele ændring af ejerforhold, adresse og e-mail til foreningen.

 

____________________________

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen marts 1978 og generalforsamlingen marts/april 1981.

Revideret d. 8. maj 2010.

 

 

FORENINGEN STIFTET 13. SEPTEMBER 1973.

 

 

 

 

Deklarationer

 

Deklaration om områdets nordlige del

 

Deklaration om områdets sydlige del

 

Deklaration om oversigtsforhold

 

Deklaration om fredning af gravhøj
Oplysninger om gravhøjen
Vedligeholdelse af gravhøj

 

Deklaration om færdselsret

 

Skøde fra 1920

 

Drænsystemet i Eskæret