Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Emmedsbo

Dato: 1. April 2023.

Deltagere: Niels Mahler, Carsten Neergaard, Palle Madsen og Per Borggaard.

 1. Broen blev lagt ud. Som sædvanligt var humøret fint blandt de fremmødte, som talte adskillige nye ansigter – dejligt.
 2. Broformand trækker sig, efter 10 års flot arbejde -  tak Jens.
 3. Arbejdet med at indføre opkrævninger via betalingsservice er fuldført, men desværre blev opkrævning af kontingent for 2022 forsinket ind i 2023.
 4. Skeldæksel i svinget på Elkærsvej skiftet på grundejerforeningen regning.
 5. Grenindsamling i uge 18 er bestilt af Carsten.
 6. Carsten foreslår at indskrænke grenindsamling til en gang om året – tages op på generalforsamlingen.
 7. Generalforsamling d. 13. Maj, på Cafe Katelenas.  Palle, Thomas og Per er på valg -  Palle og Per genopstiller ikke.

 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Emmedsbo

Dato: 24. September 2022.

Deltagere: Niels Mahler, Carsten Neergaard og Per Borggaard.

 1. Broen blev taget ind. Som sædvanligt var humøret fint blandt de fremmødte, men flere nye ansigter ville være dejligt.
 2. Niels har repareret trappen, som er i god stand. Carsten sørger for den sædvanlige erkendtlighed.
 3. Arbejdet med at indføre opkrævninger via betalingsservice er igang, og der stiles mod at være færdig i indeværende år.
 4. Grenindsamling i uge 44 bestilles af Carsten.
 5. Grundejerne bedes sikre at bevoksningen på deres grunde ikke generer naboer og bagboere, og i øvrigt er i overensstemmelse med servitut og hegnslov.
 6. Der klages over støvgener fra trafikken på vejene bl. a. på grund af hurtig kørsel - så vis hensyn.

Bestyrelsesmøde d. 2. april 2022

 

Deltagere: Per, Mie, Palle, Thomas og Børge. Afbud fra Niels

Dagsorden med referat:

1.       Opfølgning på generalforsamlingen:

 

Begrænsning af tung trafik ved fremtidige byggerier.

Vi ved, at der er to større byggeprojekter i gang, Vi opfordrer bygherrerne til at få entreprenørerne til at skåne vejene mest muligtog vise hensyn til naboerne. Vi foreslår bygherrerne at oplyse om byggerierne i facebookgruppen Emmedsbo sommerhusejere.

 

Tilbud om spuling af dræn.

Alle de beboere, som Mette Holm har spurgt, vil gerne være med i spulingsordningen, men der er stadig parceller, hvor ejerne ikke ved, om de har et drænsystem, og om disse er tilsluttet hovedledningen under Eskærvej.

Ved årets inspektion af hovedledningen blev vi klogere på, hvor rensebrøndene er placeret. Thomas vil indtegne hele det kendte drænsystem ind på et matrikelkort.

 

Tilbud om tilskud til fældning af store træer.

Der har ikke været ansøgere om tilskud til fældning af store træer på deres grund.

 

Vejene

Vi har modtaget et ønske om fartdæmpende foranstaltninger i vejkrydset Græsholmvej/Gavnøvej/Pappabanke, og der foreslås fx skiltning med hastighedsbegrænsning på 20 km. Vejene i vor forening er imidlertid en del af en større 30 km zone, og ved alle indkørsler til området er der skiltning med 30 km hastighedsbegrænsning. Det gælder for hele området, og der må derfor ikke skiltes lokalt med andre hastighedsbegrænsninger.

Der foreslås også etablering af chikaner bestående af store sten. Vores hidtidige erfaringer med chikaner er, at ansøgningen skal godkendes af kommunen, og at sagsbehandlingen tager adskillige år. Desuden må sådanne chikaner ikke vanskeliggøre kørsel for fx renovationsvogne og udrykningskøretøjer og de vil fordyre vedligeholdelse af vejene væsentligt.

Vi kan ikke bare gøre, hvad vi vil med den begrundelse, at vejene er private, for det det er de nemlig ikke, de er private fællesveje og som sådanne underlagt kommunens myndighed.

Derfor kan bestyrelsen ikke gå ind for forslaget.

 

 

2.       Kontingentopkrævningen

 

Ikke alle betalte rettidigt af forskellige årsager, de fleste fordi de havde overset opkrævningen i deres mailbox, andre, fordi opkrævningen var sendt til en gammel mailadresse, som ikke mere var i brug. Derfor indskærper vi over for alle, at de holder foreningen opdateret med deres mailadresse, samt deres hjemadresse, hvis de er flyttet i årets løb.

 

Alle har nu betalt deres kontingent for 2021.

 

Thomas vil arbejde for, at næste kontingentopkrævning kan ske via Betalings Service WEB.

Ved generalforsamlingen vil vi oplyse om, hvordan man tilmelder sig ordningen, så betalingen fremover sker automatisk.

 

3.       En kommende bestyrelse

 

Niels og Børge er på valg, og Børge ønsker ikke genvalg.

Derfor har vi brug for mindst et nyt medlem til bestyrelsen, så vi opfordrer alle, som vil gøre et arbejde for foreningen, til at møde op på den kommende generalforsamling.

 

4.       Regnskab for 2021

 

Thomas fremlagde regnskabet for 2021, som nu kun mangler at blive godkendt af vores revisor.

 

5.       Eventuelt

 

Vejskiltet ved indkørslen til Eskærvej er blevet påkørt og dermed bøjet ned til en meget skæv stilling. Vi køber en ny stander til erstatning af den bøjede.

 

Datoer til det kommende års kalender:

 

Generalforsamling:                  13. maj 2023

Indtagning af broen:                24. september 2022

Grenindsamling:                        uge 44 2022

Udsætning af broen:                1. april 2023 (dagen før Palmesøndag)

Grenindsamling:                        uge 18 2023  (det er også uge 18 i år)

 


Referat af bestyrelsesmøde d. 25. september 2021

 

Deltagere: Niels, Palle, Børge, Mie og Per.

 

1.       Vand i Eskæret

Mange grundejere ved ikke, om de har et dræn på deres grund. Drænene er efterhånden 50 år gamle og har dermed nået alderen for udskiftning eller reparation. Det er tid for den periodiske spuling af hovedledningen under vejen, og vi vil bede Thomas bestille en spuling hos Eilersen ved Midtdjurs Kloakservice. Når dette arbejde udføres, vil Mie og Jan gerne være med og instruere kloakmanden om også at spule alle tilløbene fra de enkelte grunde. Samtidig vil de registrere, hvilke grunde, der har dræn, samt om der er fri passage gennem disse dræn.

Vedligeholdte dræn er en forudsætning for at mindske problemer ved kraftig nedbør.

 

2.       Tung trafik på vejene

Den tunge trafik på Eskærvej i forbindelse med byggeriet længst inde på vejen er nu overstået, og vejen er retableret til sin tidligere tilstand. Vi ved imidlertid endnu ikke, om installationerne i vejen har taget skade. Vi opfordrer grundejerne til i forbindelse med fremtidige byggearbejder at aftale med entreprenøren at undgå meget tung trafik især på tidspunkter, hvor vejene er sårbare fx på grund af mætning med vand eller under optøning efter frost.

 

3.       Status for betalingsservice

På grund af stort arbejdspres har Thomas endnu ikke får gjort noget ved sagen. Vi har imidlertid ved generalforsamlingen lovet grundejerne at overgå til PBS, så vi håber, at der snart sker fremskridt. I det mindste bør opkrævningerne af kontingentet udsendes snarest, da det allerede er flere måneder siden, at kontingentets størrelse blev vedtaget ved generalforsamlingen.

 

4.       Bevoksning og beskæring

Palle og Per gik i sommers rundt i hele området og snakkede med grundejere, som enten var generet af naboers plantevækst eller selv havde høj, generende plantevækst. De mødte megen forståelse for problemet og velvilje til at få det løst. Desværre traf de ingen grundejere de steder, hvor problemer var størst.

 

5.       Vores evt. benyttelse af Facebook

Bestyrelsen vil ikke benytte Facebook til officielle meddelelser til medlemmerne, men kan som privatpersoner benytte tjenesten, og evt. henvise til hjemmesiden.

 

6.       Eventuelt

En stor tak til de 15 grundejere, der i formiddags hjalp med til at indtage broen. Også en tak til broformanden for hans organisering af arbejdet og for traktementet under arbejdet. Også en tak til Niels, som har istandsat trappen, som aldrig har været flottere.

 

Bestyrelsesudtalelse d.16.04.2021

På baggrund af den livlige debat på Facebook om vandproblemerne i Eskæret har bestyrelsen haft en omfattende indbyrdes mailkorrespondance og er blevet enige om følgende udtalelse:

1.       Bestyrelsen har siden 2008 årligt inspiceret brønde og ledninger i vejen og foranlediget rensning, når dette har været påkrævet.

2.       De senere år har der været to tilfælde med oversvømmelse af de laveste områder, og i begge tilfælde har årsagen ifølge kloakfirmaet været tilstoppede dræn på grunde.

3.       Først på nr. 7, hvor grundejeren blev informeret, og da drænet blev renset, forsvandt vandet.

Senere i 2019 var der igen oversvømmelse ifm. ekstrem nedbør. Denne gang var drænet i nr. 10 stoppet. Det blev renset for grundejerforeningens regning, og vandet forsvandt.

4.       Ved det nylige tilfælde af stærk regn forsvandt vandet i løbet af et par dage, og alt tyder således på, at såvel dræn som brønde og rør fungerer.

5.       Foranstaltninger, der ændrer den naturlige kotebaserede vandstrøm under ekstreme nedbørsforhold, er ulovlige uden myndighedernes godkendelse.

6.       Det vil derfor efter bestyrelsens opfattelse være hensigtsmæssigt, hvis samtlige dræntilslutninger renses sammen med brønde og rør i vejen. Det kan gøres mod en mindre årlig betaling fra de grundejere, der har dræn tilsluttet brøndene.

Bestyrelsesmøde d. 27.03.2021
                                           

Deltagere: Palle Madsen, Niels Mahler, Per Borggaard.

Afbud: Børge Rasmussen.

Ikke mødt: Thomas Karst.

1.       Opkrævning Via PBS.

Thomas Karst har fået leveret en datafil med medlemmerne, men har ikke svaret på, hvor langt han er kommet med at oprette Betalingsservice Web.

 

2.       Vejbump.

Der er enighed om at vejbump er uhensigtsmæssige på en grusveje, da de vanskeliggør det løbende vedligehold og medfører huller før og efter bumpene.

 

3.       Legeplads foreslået af Henrik Bak.

Der er ikke modtaget noget yderligere i sagen.

 

4.       Klagebrev fra beboere i Eskæret.

De nævnte punkter blev behandlet på møde d. 16 oktober 2020 efter generalforsamlingen – intet nyt siden .

 

5.       Klager over tung trafik på Eskærvej i forbindelse med byggeri på Eskærvej nr. 19.

Der var enighed om at grundejerforeningen ikke er part i sagen, men at den tunge trafik bekymrer. Derfor har foreningen henvendt sig til bygherren Thomas Karst, og han har oplyst, at entreprenøren er blevet bedt om og betalt for at tage ekstra hensyn til vejen og dens installationer.

Det er bl.a. sket ved udlægning af køreplader, og løbende udbedring af småskader, og trafikken har ikke været væsentlig besværliggjort.

Grundejerforeningen har billeddokumentation for vejens tilstand i forløbet.

Foreningens juridiske rådgiver, mener ikke at der pt. kan gøres mere.

 

6.       Broen blev lagt ud trods meget dårligt vejr – stor tak til deltagerne, som tog det dårlige vejr med godt humør.

 

Bestyrelsesmøde d. 16. oktober 2020 via Google Meet
Dagsorden og referat

 

1. Opkrævning af kontingent for 2020

Opkrævningerne for 2020 udsendes inden længe pr mail, så vi opfordrer medlemmerne til snarest at betale.

 

2. Kommissorium for legepladsgruppen

Bestyrelsen vil aftale et detaljeret kommissorium for legepladsgruppen, hvor forholdene skal være afklaret bl.a. omkring: Mulig indretning og placering af legepladsen.

Økonomien for projektet anlæg og drift.

Foreningens ansvar i forbindelse med brugen af legepladsen.

 

3, Håndtering af vej, vand og trafik

Ang. vejbump:

Vejbump er dyre at anlægge og vedligehold af vej besværliggøres.
Når det første er anlagt, vil der hurtigt være krav om flere.

Erfaringer viser, at trafikanterne sætter farten op efter bumpet, så der opstår huller og buler i vejen.

På veje, der ikke er helt vandrette, opstår der vandpytter på den ene side af bumpet.

 

Ang. vand i Eskæret:

Grundejerforeningen har i mange år stået for rensning af brønde og ledninger i vejen, mens det har været grundejernes pligt at rense og vedligeholde drænene på grundene.

I de senere år har store nedbørsmængder bevirket oversvømmelse af flere grunde samt dele af vejen.

En enkelt grundejer har etableret en rist med tilslutning til den nærmeste brønd i vejen.

Grundejerforeningen blev ikke informeret om dette tiltag og anmoder derfor om dokumentation for, at der er givet tilladelse af den ansvarlige myndighed.

Mht. forslaget om, at grundejerforeningen skal betale fremtidige initiativer af den art, er det bestyrelsens opfattelse, at det ifølge vedtægterne kun kan ske, hvis der på en generalforsamling er et kvalificeret flertal for sagen blandt medlemmerne.

Bestyrelsen er dog af den opfattelse, at hvis alle grundejerne i Eskæret får renset deres dræn, samtidig med at hovedledningen i vejen renses og vejens niveau opretholdes specielt på de laveste steder, vil forholdene være acceptable.

 

Ang. veje og stiers tilstand:

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen inspiceret veje, stier og trapper og fundet, at såvel stien fra Eskæret som trappen ned til stranden er i god og farbar stand.

Bestyrelsen har desuden drøftet Sigridsvejs tilstand med Jean Mehlsen, og hans holdning er uændret, at han ikke ønsker at forbedre den.

 

4. Nyt opkrævningssystem:

Bestyrelsen vil arbejde henimod, at fremtidig opkrævning af foreningskontingent sker via PBS.

 

Eventuelt:

Efter aftale med Jean Mehlsen fra campingpladsen kan foreningens medlemmer og børn benytte campingpladsens legeplads for 10 kr. pr næse.

 

 

Bestyrelsesmøde d. 31. august kl. 19 via Google Meet

 

Deltagere: Per, Palle, Niels og Børge

Dagsorden:

 

·         Bestyrelsens beretning
Per laver et udkast, som han rundsender, hvorefter vi kan komme med kommentarer og tilføjelser.

 

·         Årets regnskab

Vi regner med snarest at have et færdigt, revideret regnskab

·         Fastsættelse af kontingent

På grundlag af resultatet i det foreløbige regnskab foreslår vi et uændret kontingent på 400 kr.

 

·         Foryngelse af bestyrelsen – forslag til nye medlemmer

Gennemsnitsalderen blandt bestyrelsesmedlemmerne er efterhånden ganske høj, og vi må nok snart sørge for at få yngre kræfter i spil. Derfor opfordrer vi unge og nye grundejere til at møde op på den kommende generalforsamling. Per vil lave et opslag i vores Facebook-gruppe med en opfordring.

 

·         Vejen i Eskæret

Palle har fået vores entreprenør til at forhøje vejens niveau, så vandet kan løbe fr til siderne.

 

·         Datoer for udsætning og indtagning af broen

o   Udsætning 2021:  Lørdag d. 27. marts

o   Indtagning 2021:   2. oktober

o    

·         Dato for næste års generalforsamling

o   Lørdag d. 8. maj 2021

 

·         Grenindsamling

o   Uge 18 og uge 40

 

·         Eventuelt

Der mangler et vejskilt der, hvor containerne engang stod. Palle vil bestille et skilt, som vil selv kan stille op.

 

Børge kontakter broformanden angående klipning af stien ned til stranden.

Bestyrelsesmøde efter broindtagningen d. 28. september 2019

 

Deltagere: Palle, Niels og Børge.   Afbud fra Per


Dagsorden

 

1.       Vejene

a.       Vandpytten på Eskærvej

Palle vil sammen med vores entreprenør finde en løsning.

b.      Midterrabatten på Doggerbanke

Midterrabatten udbedres, hvis forholdene på vejen forværres af fx regn eller tung trafik.

c.       Vejstykket Sigridshøjvej til Egholmvej.

Da grundejerforeningen ikke ejer vejen, kan vi ikke gøre noget, og ejeren af campingpladsen er ikke interesseret i, at vejen bliver benyttet.

d.      Etablering af vejbump ud for Eskærvej 6/Eskærvej 1 lige efter svinget

Vi overvejer at lave vejbump ved hjælp af en brandslange fyldt med sand. Den kan ligge der om sommeren og skubbes ind til siden om vinteren. Vi får Per til at spørge kommunen, om det er tilladt.

 

2.       Grenaffald

Udsendelsen af henstillingen om at holde grenaffald på egen grund indtil tidligst 4 uger før grenindsamlingen har ikke fået nogen til at fjerne for tidligt udlagt grenaffald fra rabatten, men vi håber, at man vil følge henstillingen fremover. 

 

3.       Hensættelsen af 50 000 kr. til renovering af drænsystemet i Eskæret.
På generalforsamlingen var der et spørgsmål om, hvornår denne hensættelse blev vedtaget, og da ingen af de fremmødte kunne svare på dette, lovede vi at finde ud af det.

Per har fundet ud af, at beslutningen blev taget ved generalforsamlingen i 2010.

4.       Anmodning om mailadresser

Ved generalforsamlingen i maj beklagede vi os over, at vi manglede mailadresser på en stor del af medlemmerne, hvilket fik en af de fremmødte til at tilbyde at hjælpe med at fremskaffe de manglende mailadresser. Dette arbejde har givet et flot resultat, således at vi nu kun mangler mailadresser for 14 medlemmer, hvoraf vi ved, at de 6 slet ikke har nogen mail. Vi vil bede Thomas i forbindelse med udsendelse af opkrævningerne af årskontingentet til de resterende 8 medlemmer at lægge en opfordring til at meddele foreningen deres mailadresse.5.       Inddrivelse af restancer

I tilfælde af, at foreningen mangler betaling af årskontingent fra et af de medlemmer, hvis mailadresse vi kender, kan vi gratis sende inkasso. Der findes flere gratis inkassotilbud på nettet.

 

6.      Eventuelt

En stor tak til alle de fremmødte ved broindtagelsen i formiddags.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde

 

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen for at fordele bestyrelsesposterne. Per Borgaard havde på forhånd meddelt, at han efter mange år som formand ønskede at fortsætte som menigt medlem af bestyrelsen. Da ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ville være formand, tilbød Per Borgaard at fortsætte på posten, indtil en ny formand kunne findes.

Bestyrelsen er herefter som følger:

Formand:         Per Borgaard
Kasserer:          Thomas Karst
Sekretær:         Børge Rasmussen
Medlem;          Palle Madsen
Medlem:          Niels Mahler Jensen

 

Bestyrelsesmøde d. 13. april 2019

Deltagere: Niels Mahler Jensen, Palle Madsen og Per Borggaard.

Afbud: Børge Rasmussen.

1.      På valg til generalforsamlingen d. 4. maj er Thomas, Palle og Per.

Forslag til datoer:

Bro ind d. 28. september 2019, og ud næste forår d. 4. april 2020.

Grenindsamling i uge 44 og næste forår i uge 18.

Næste års generalforsamling d. 9 maj 2020.

2.      Intet nyt vedrørende skiltningen på Eskærvej.

3.      Dræn på Eskærvej har fungeret tilfredsstillende forholdene taget i betragtning  (100 mm. regn i marts).

4.      Kontingentrestancer måtte indkræves ved inkasso, hvilket har kostet foreningen kr. 4700.

Opkrævning af kontingent via betalingsservice blev drøftet mhp. at lette kassererens arbejde. Da kassereren ikke var til stede, blev forslaget henvist til næste møde.

5.      Vejenes tilstand har været rimelig, dog har Græsholmvej , som sædvanlig været noget hullet.

Palle beder entreprenøren om et overslag på, hvad det vil koste at gøre stien ned til broen lidt bredere og få den belagt med grus.

6.      Niels nævner, at der er en servitut på grundene om, at bevoksning max. må være 3 meter høj.

Dette bør undersøges nærmer og evt. drøftes på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2018.10.08

Deltagere: Thomas Karst, Niels Mahler Jensen og Per Borggaard.

Mødet blev afholdt på baggrund af, at en beboer på Eskærvej har fremsat den påstand, at det nordlige P-skilt er anbragt på hans grund, og truet bestyrelsen med politianmeldelse. Uanset at der ikke er givet nogen dokumentation for påstanden, fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at sikre, at påstanden ikke er korrekt.

Ved anvendelse af luftfotos med indlagte matrikelkort, og ved udmåling fra elbokse kunne det konstateres, at skiltet står mellem 30 og 50 cm fra beboerens grund.

Bestyrelsen har derfor meddelt beboeren, at den betragter sagen som afsluttet, medmindre der evt. kommer en henvendelse fra vejmyndigheden.

Bestyrelsesmøde d. 22. september 2018

Afbud fra Børge og Thomas.

Mødereferat:

1.       P-forbudsskiltene på Eskærvej blev umiddelbart efter opsættelsen udsat for hærværk. Bestyrelsen er bekendt med, hvem gerningsmanden er. Vedkommende har meddelt, at han vil rette henvendelse til vejmyndigheden, men bestyrelsen har ikke hørt fra hverken vejmyndighed eller gerningsmand.

2.       Brandfarligt grenaffald i rabatterne denne sommer. Bestyrelsen beder medlemmerne om at overveje brandfaren ved anbringelse af større bunker grenaffald, samt overholde vores henstilling om først at lægge grenaffald ud i rabatten tidligst en måned inden indsamlingen.

3.       CVR-registrering og Nem-konto. Thomas bedes meddele, hvilken dokumentation bestyrelsesmedlemmerne skal fremsende, eller evt. medbringe til næste møde.

4.        Eventuelt

4,1 Palle aftaler efterårsrenovering af vejene med entreprenøren.

4,2 Broindtagning kunne ikke lade sig gøre pga. højvande. Det aftaltes, at vi prøver igen d.6. oktober kl. 10:00.

4,3 Bevoksning er et problem mange steder og grundejerne opfordres til at nedskære træer og buske, som hindrer udsyn fra bagvedliggende huse. Grenafhentning er i uge 44.

4,4 Per kontakter Fibia for at få restaurering efter gravearbejde gjort færdig.

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7. april 2018

 

1.       Årets generalforsamling

a.       Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har i det forløbne år ikke afholdt bestyrelsesmøder før dette møde, men har kommunikeret og debatteret pr mail, hvilket i årets løb er blevet til henved 200 mails. På grundlag af en gennemgang af disse mails valgte vi hvilke emner, der skal med i bestyrelsens beretning.

b.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kirsten og Børge er på valg, men Kirsten ønsker ikke genvalg.

c.       Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 400 kr.

d.      Forslag til kalenderen

·         Generalforsamling 2019:                  4. maj

·         Indtagelse af broen 2018:                22. september

·         Udsætning af broen 2019                 13. april (lørdag før Palmesøndag)

·         Grenindsamling efterår 2018          uge 44

·         Grenindsamling forår 2019              uge 18

 

e.      Indkaldelsen til generalforsamlingen d. 5. maj vil blive udsendt i uge 15.

2.       Grenindsamling

Grenindsamling er bestilt til uge 18.

 

3.       Buskrydder

Foreningen har købt en buskrydder, som bl.a. skal bruges til at rydde tagrør omkring broen på stranden. Buskrydderen opbevares hos broformanden, som er indforstået med et forvaltningsreglement, som bestyrelsen har udfærdiget for brugen af den.

 

Afbud til bestyrelsesmødet fra Kirsten, Palle og Thomas.Referat fra bestyrelsesmødet d. 24.september 2016

Deltagere: Kirsten Frederiksen, Palle Madsen og Per Borggaard.

Ad. 1 Vedligeholdelse af vejene.

Vejene er OK, men vi tager et møde med entreprenøren til foråret for at aftale, hvad der skal gøres.

Ad. 2 Opsætning af skilte på Eskærvej.

Skiltene er bestilt, tidspunkt for opsætning er endnu ikke fastlagt.

Ad. 3 Egholmvej forbi campingpladsen.

Kirsten har talt med Ivan Mehlsen, som mener, at vejen ikke er en privat fællesvej, men en privat vej?

Han agter ikke at gøre noget ved vejen, og ønsker ingen trafik.

Ad.4 Drænet i Eskærvej.

Drænet vil blive inspiceret i efteråret, og om nødvendigt spulet.

Ad. 5 Teledækning.

Kirsten Luxhøj Jensen fortæller:

Jeg har, som oplyst, flere gange talt med TDC og der er ingen tvivl om, at der er problemer med dækning - og det er bestemt ikke blevet bedre på Pappabanke 14 og der er stadig flere beboere i vores område, der “døjer” med dårlig teledækning. 

Jeg har ikke kontaktet Kommunen, fordi jeg læste en artikel om, at det kommunalt ejede Reno Djurs i august måned - via mobiltelefoner placeret på skraldebiler - skulle kortlægge netværksdækningen på Djursland. Jeg har ikke set resultatet af denne undersøgelse, men der holdes møde i september, hvor de nye data skal evalueres. 

Kirsten Frederiksens mand har spurgt skraldemanden, om vi var med i undersøgelsen - og det har vi været. Han kunne fortælle, at resultatet i Bønnerup og Gjerrild var, som vi på Glænvej nr. 14 forventede, dårlig dækning og med tomlen ned på flere parameter.

Nu er det spændende, hvad der så sker.

 

Ad. 6 Bevoksning

Henvendelse til grundejerne, med opfordring til beskæring overvejes.

Ad. 6 Eventuelt.

- Palle køber en presenning og afdækker broelementerne.

- I forbindelse med opretning af brøndringe, skal adgangsvejen til broen forbedres.

-Børge har bestilt grenafhentning i uge 44.


Referat fra bestyrelsesmødet d. 13. februar 2016

 

 

1.       Vejene

·         Møde med kommunen

·         Beholde nuværende entreprenør?

·         Salt på vejene?

·         Skiltning på Eskærvej

 

2.       Drænet i Eskæret

 

3.       Generende plantevækst

 

4.       Kalender

·         Broen sættes ud d. 9. april

·         Grenindsamling i uge 18

·         Generalforsamling d. 7. maj

 

5.       Generalforsamling

·         På valg er Kirsten og Børge

·         Regnskabet for 2015

·         Kontingentstigning

 

6.       Eventuelt

 

 

 

Vejene:

 

·         Per og Palle havde i går et møde med Kim T. Jensen og Albert Nielsen angående kommunens vedligeholdelse af vores veje. Vi har undret os meget over en opgørelse over udført arbejde sidste år, og Albert Nielsen vil undersøge, om kommunen ikke skulle have lavet en fejl. Vi har bedt kommunen om indtil videre at stille deres vedligeholdelse i bero.
Betalingen til kommunen for vedligeholdelsen opkræves via ejendomsskatten, og vi har et mindre beløb stående på en konto hos kommunen, som endnu ikke er anvendt til vedligeholdelse. Hvis vi på generalforsamlingen beslutter at lade en anden entreprenør overtage opgaven, kan vi videresende regningen fra ham til kommunen, som vil betale fra vores tilgodehavende, indtil vores konto går i nul.

 

·         Vi har forsøgsvis haft en anden entreprenør til at ordne vores veje, og vi er ganske tilfredse med resultatet. På den kommende generalforsamling vil vi tage stilling til, hvem der fremover skal have opgaven.

·         Vi er blevet anbefalet at tilføre salt til gruset på vejene for at binde støvet, og vi vil lade en kommende entreprenør lave forsøget på Glænøvej, så vi kan se, om det har en tilfredsstillende virkning.

·         Kommunen har endnu ikke sat skilte op på Eskærvej om parkering forbudt. Vi vil rykke kommunen for det.

 

Drænet i Eskæret

·         Thomas har inspiceret brøndene og ledningen i Eskærvej og konstateret, at de øverste brøndringe er beskadigede, og at ledningen trænger til spuling. Han vil bede en entreprenør om at skifte brøndringene og spule ledningerne.

 

Generende plantevækst

 

·         Vi går ud fra, at de beboere, som føler sig generet af plantevækst, selv har ordnet problemet i fordragelighed med de pågældende naboer.

 

 

Generalforsamlingen

 

·         Både Kirsten Frederiksen og Børge Rasmussen er villige til genvalg.

·         Regnskabet for 2015 er afsluttet og klar til revision.

·         Da der er en god balance mellem indtægter og udgifter, vil vi henstille til generalforsamlingen at fastholde et uændret kontingent på 400 kr.

 

Eventuelt


Nogle medlemmer har foreslået, at vi anskaffer et bord-bænk-sæt til at stille på stranden. Vi vil købe et samlesæt og forsøge at få det opstillet i forbindelse med udsætningen af broen.

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 26. september 2015

 1. Opfølgning på forrige bestyrelsesmøde.
  • Vejene
  • Motorkørsel på stranden
  • Skiltning
  • Mehlsens andel af Egholmvej
  • Plæneklipning i utide
  • Regningen fra kommunen for vejarbejdet
  • Stien mellem Egholmvej og Eskærvej
  • Dækker vores forsikring?
  • Generende plantevækst
 2. Medlemskab af sommerhusforening
 3. Orientering
  • Grenindsamling uge 44
  • Slåning af rabatten langs Græsholmvej samt arealet omkring gravhøjen
  • Mødet med kommunen og de øvrige grundejerforeninger ang. færdsel
 4. Eventuelt

Referat fra bestyrelsesmødet d. 26. september 2015

ad pkt. 1:

Vejene

Vi tager kontakt til en lokal entreprenør med henblik at udbedre skaderne i Græsholmvej. Aftalen med kommunen om at skrabe vejene 2 gange årligt bibeholdes.

 

Skiltningen om motorkørsel på stranden er retableret.

 

Vi beder kommunens vejmyndighed om at sætte et skilt op om parkering forbudt på Eskærvej i begge sider af vejen fra og med nr. 6.

 

Vi kontakter Mehlsen med henblik på udbedring af hans andel af Egholmvej.

 

I forbindelse med udsendelsen af opkrævningen af kontingent opfordrer vi medlemmerne til at begrænse plæneklipning og anden brug af støjende redskabet til kl. 10 – 12 og 15 – 17.

 

Kommunen har ikke svaret på vores udspil om reduktion af prisen for vedligeholdelsen af vejene i oktober sidste år. Vi rykker snarest for et svar.

 

Stien mellem Egholmvej og Eskærvej er delvis vokset til med græs, som holder godt på gruset, så den seneste periodes megen regn har ikke forvoldt væsentlig skade. Derfor vil vi vente og se, hvordan stien vil udvikle sig vinteren over.

 

Grundejerforeningen har ingen forsikring, der dækker personskader, der opstår ved færdsel på vores hullede veje og stier. Derfor sker færdsel på eget ansvar.

 

Bestyrelsen har modtaget en enkelt henvendelse om generende plantevækst. Vi har besigtiget problemet og vil sende en skrivelse til den på gældende grundejer og bede ham om at rette op på forholdet.

 

ad pkt. 2:

Vi synes, at vi får en tilfredsstillende service fra den forening, som vi hidtil har været medlem af, så vi vil ikke skifte til den nye forening, selvom den reklamerer med, at den er billigere.

 

ad pkt. 3:

Grenindsamling er bestilt til uge 44.

 

De pågældende arealer vil blive slået i begyndelsen af november.

 

Ved mødet foreslog Bønnerup Strand grundejerforening at lave et fælles vejlag, som skulle stå for vedligeholdelsen af de to foreningers veje. Det afviste vi, fordi vi mente, at det ville blive dyrere for os.

 

Eventuelt:

Ved indtagelsen af broen i dag foreslog nogle af de fremmødte, at foreningen indkøber et bord-bænksæt til opstilling på stranden. Vi vil anskaffe et sæt, som vil blive opsat i forbindelse med udsætningen af broen d. 9. april næste år.

 

Bønnerup og omegns borgerforening arrangerer hvert forår en strandrensning. Vi synes, at det er et godt initiativ, som vi gerne vil støtte op om. Vi vil kontakte foreningen og bede om et praj om, hvornår det sker, og så vil vi sende en mail til vores medlemmer om at komme og deltage.

 

En brøndring i drænledningen i Eskærvej er beskadiget, og ved besigtigelse af skaderne blev det konstateret, at drænledningen trænger til en spuling, hvilket vil blive bestilt samtidig med udbedringen af skaden på brøndringen.

 

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 15. juli 2015

 1. Kørsel med ATV på stranden
 2. Generende parkering på Eskærvej
 3. Besværlig passage af Egholmvej forbi campingpladsen
 4. Dårlig skiltning på stranden
 5. Græsslåning i utide
 6. Dårlig mobildækning i den nordlige del af området
 7. Vedligeholdelse af vejene
 8. Generende plantevækst
 9. Opdatering af opslagene i skabene
 10. Stien mellem Egholmvej og Eskærvej
 11. Eventuelt

Referat fra bestyrelsesmødet d. 15. juli 2015

ad pkt.1:

Thomas har adskillige gange set biler på stien langs stranden, hvor motorkørsel er forbudt, men dette forbud fremgår ikke tydeligt, da skiltningen mangler. Vi vil henvende os til rette myndighed for at få skiltningen bragt i orden.

 

ad pkt. 2:

Folk, som vil ned på stranden parkerer ofte på Eskærvej for at slippe for at gå ret langt, men de parkerede biler spærrer for den øvrige trafik, fx for renovationen, som har truet med at ophøre med tømningen, hvis de ikke kan komme forbi. Vi vil ansøge kommunen om at få opstillet skilte med P-forbud i hele området, og vi vil lave et opslag til skabene om det samme emne.

 

ad pkt. 3:

Passagen ad Egholmvej forbi campingpladsen er besværliggjort af plantevækst tæt på vejen og af dårlig vedligeholdelse af kørebanen. Vi vil tale med Jean Mehlsen om at få disse forhold bragt i orden.

 

ad pkt. 4:

Det er ikke kun skiltningen om kørslen på stranden, der er mangelfuld. Også skiltningen om den almindelige færdsel er falmet eller fjernet. Vi vil forsøge at få denne skiltning retableret, når vi alligevel har fat i myndighederne.

 

ad pkt. 5:

En del grundejere har en fremmed entreprenør til at slå deres græsplæner, og denne græsslåning foregår ikke kun i tidsrummene kl. 10 – 12 og 15 – 17. Dette har åbenbart fået nogle af beboerne til at se stort på vores henstillinger om kun at slå græs i førnævnte tidsrum, så der ofte er en konstant larm fra plæneklippere, buskryddere og motorsave i området. Derfor vil vi på det kraftigste henstille til beboerne om at overholde foreningens bestemmelser samt meddele disse til dem, som de har til at slå græs for sig.

Vi vil lave et opslag til skabene om at overholde disse bestemmelser.

 

ad pkt. 6:

Et par beboere på Pappabanke har beklaget sig over dårlig mobildækning. Det er dog ikke et problem, som vi i bestyrelsen kan genkende, idet vi har 4G dækning både helt mod nord, midt i og helt mod syd i området. Derfor mener vi ikke, at vi fra foreningens side kan lave en generel henvendelse til telestyrelsen, men vi anbefaler de pågældende beboere om at rette henvendelse til deres egen teleoperatør.

 

ad pkt.7:

Foreningen har fået en ret stor regning for vejarbejde udført af kommunen i begyndelsen af oktober sidste år. Da vi ikke kan forstå, hvorfor regningen er så stor, har vi sammen med folk fra kommunen haft en rundgang på foreningens veje og fået forevist det udførte arbejde. Vi er imidlertid stadig ikke overbevist om, at der ikke er fejl på regningen, så vi arbejder videre med sagen.

 

ad  pkt. 8:

I sommerferien plejer vi at gå rundt i området og kigge efter plantevækst, som kan være generende for andre beboeres havudsigt eller skygger for solen, hvorefter vi har rettet henvendelse til den generende plantevækst ejere om at beskære eller fælde denne. Det har i nogle tilfælde hjulpet på forholdene, men desværre ikke altid.

I år vil vi opfordre de beboere, som føler sig generet af andres plantevækst om selv at forsøge at løse problemet sammen med plantevækstens ejer. Hvis dette ikke lykkes, kan man sende en mail til bestyrelsen med et foto og en beskrivelse af problemet.

 

ad pkt. 9:

Vi vil snarest udskifte opslagene i skabene med en opdateret kalender samt førnævnte henstillinger.

 

ad pkt. 10:

Stien er for tiden rimeligt passabel, men i tilfælde af skybrud, vil den sandsynligvis skylle væk igen, og vi tror ikke, at den på nogen måde kan sikres, så dette ikke vil ske. Hvis nogen har lyst til at udbedre stien, er de velkomne til at benytte det grus, som ligger på hjørnet af Eskærvej/Egholmvej.

Det har været fremført, at hvis nogen kommer til skade ved at falde på denne sti, så vil det være foreningens ansvar. Vi vil undersøge, om den ansvarsforsikring, som dækker færdsel på broen, ikke også vil dække i så tilfælde, ellers vil vi tegne en udvidet forsikring, som dækker.

 

Eventuelt:

En grundejer tilbød på generalforsamlingen at forsøge at få en redningspost ved nedgangen til vores del af stranden, hvilket vi synes er en rigtig god idé. Ansøgningen er imidlertid blevet forsinket af, at stranden først skal tildeles et strandnummer, hvilket skal ske i Miljøstyrelsen, hvilket godt kan tage et stykke tid, så vi må nok have tålmodighed til næste år med den redningspost.

 

Bestyrelsesmøde / Grf. Emmedsbo / 04. april 2015

 

Fraværende: Børge Rasmussen

Vejene

- Møde med Hanne Kold Jensen fra kommunen, som har lovet at de vil være særligt opmærksomme på hullede områder.

Broen

- Broringe ligger fint og er klar til broudsætning. Bro udsættes 11. april 2015.

Generende bevoksning

- Asketræer ved stien er fjernet på privat initiativ, hvilket sikkert glæder en del grundejere.

Brændeovne

- Nævnes på generalforsamling og Børge lægger link til fyringsvejledning på hjemmesiden.

Drænet

- Drænet fungerer OK. Thomas finder entreprenøren, sender adressen til Kirsten og de aftaler sammen en dag, hvor Povl kan gå med entreprenøren på besigtigelse.

Grf. Albertinelund

- Grundejerforeningen Albertinelund forsøger at fortsætte med Rene som formand.

Kontingent

- Alle har betalt, en enkelt skulle rykkes med trussel om inkasso.

Generalforsamling

- Kontingent foreslås uændret til kr. 400,-

Bestyrelsesmedlemmer

- Bestyrelsesmedlemmer på valg er Per og Thomas, som accepterer genvalg. Kirsten har et forslag til nyt medlem - undersøger om der er interesse.

Datoer

- Bro ind d.26. september 2015 og ud d.9. april 2016 som foreslået af Børge.

Medlemskab af sommerhusforening

- Evt. skift af forening og bestilling af grundejerforsikring besluttes efter generalforsamling.

Forretningsorden for bestyrelsen

- Ansvarspådragende beslutninger skal træffes af en enig bestyrelse.

Grenindsamling

- Uge 18 2015

Redningsstation

- Et forslag fra et medlem blev drøftet, og vil blive taget op på generalforsamlingen.

Eventuelt

- Intet.Referat fra bestyrelsesmødet d. 12 april 2014

 1. Opfølgning på forrige bestyrelsesmøde.
  • Vejene
   1. Vejenes tilstand er hverken værre eller bedre end den plejer. Vi vil ringe til kommunen og bede om udbedring, når det er nødvendigt.
  • Stien mellem Egholmvej og Eskærvej
   1. Vi har bedt kommunen om at udbedre skaderne, men der er ikke sket noget endnu. Vi vil kontakte dem igen
  • Broen
   1. Broformanden og Jan har forberedt udsætningen af broen ved bl.a. at få brøndringene rettet op og sat på linje og skabt passage gennem den vold af tagrør m.m., som stormen Bodil skabte i december.
  • Generende plantevækst
   1. En grundejer har mistet sin havudsigt på grund af nogle høje asketræer, der står langs stien fra Eskærvej ned til standen. Han har henvendt sig til ejeren af træerne og bedt om at få træerne skåret ned. Siden da har flere grundejere henvendt sig til bestyrelsen med klage over de samme træer. Vi håber, at problemet snart finder sin løsning, ellers vil bestyrelsen gå videre med sagen.
  • Brændeovne
   1. Der har ikke været de store problemer i vinter, men på den kommende generalforsamling vil vi henstille til medlemmerne om kun at fyre med ordentligt tørt og rent brænde. Desuden vil vi lægge en vejledning om fyring i brændeovne på hjemmesiden.
  • Grundejerforeningen Albertinelund?
   1. Foreningen er så vidt vi ved ikke genopstået, Vi vil kontakte den tidligere formand for at høre nyt.
 2. Grenindsamling i uge 18.
   1. Vi har bestilt grenindsamling i ugen efter påske.
 3. Væltede træer på vejen til Sigridshøj
   1. Træerne er nu ryddet til side, så vejen er passabel.
 4. Generalforsamling
  • Dagsorden
   1. Dagsorden efter vedtægterne. Dagsordenen udsendes snarest.
  • Regnskab
   1. Regnskabet er næsten færdigt.
  • Fastsættelse af kontingent
   1. Regnskabet ballancerer stort set, så vi foreslår uændret kontingent.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Kirsten og Børge)
   1. Begge ønsker genvalg
  • Dato for næste års generalforsamling (Bønneruphuset er reserveret d. 2. maj 2015)
  • Dato for indtagning og udsætning af broen (forslag: 27. september og 11. april)
 5. Orientering
  • Nye skabe
   1. Et af foreningens medlemmer har lavet nogle nye skabe til opslag af meddelelser fra foreningen. Han har modtaget en erkendtlighed.
  • Vedligeholdelse af medlemskartoteket
   1. Det har været vanskeligt at få oplysning om, hvem de nye ejere af handlede sommerhuse er, samt nuværende ejeres adresseforandringer. Vi har nu fået en aftale med de to vandværker om, at vi kan få adresserne oplyst af dem.
 6. Den frivillige strandrensning d. 5. april
   1. Det var et godt arrangement med stor deltagelse fra Bønnerup by samt nogle få grundejere fra vores forening. Strandrensningen er et årligt tilbagevendende arrangement, som vi vil opfordre medlemmerne til at deltage i. Desuden vil det nok være en god idé at samarbejde med Borgerforeningen, der stod for arrangementet.
 7. Eventuelt

 

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 28. september 2013

1.       Generende beplantning

a.       Resultatet af henvendelsen til nogle grundejere i sommers

En grundejer på Fiskerbanke har reageret positivt og har ryddet op i plantevæksten på sin grund, og en anden grundejer på Gavnøvej har aftale om fældning af træer, der skygger for morgensolen, men der er stadig problemer med en anden grundejer på Fiskerbanke. Vi gentager udsendelsen af opfordringen fra i sommers, og vi foretager en synsrunde næste sommer.

b.      Grenindsamling i uge 45

Indsamlingen er annonceret i skabene, pr mail og på hjemmesiden.

c.       Grenaffald i rabatten

Vi opfordrer grundejerne til tidligst at lægge affaldet i rabatten 2 uger før grenindsamlingen af hensyn til færdslen og brandfaren.

d.      Passageproblemer på Pappabanke

Det er kommunen, som er vejmyndighed, så vi opfordrer den forurettede grundejer til selv at henvende sig til kommunen.

 

2.       Veje og stier

a.       Nuværende tilstand?

Græsholmvej er pænere, end den plejer at være, men der stadig huller de sædvanlige steder.

b.      Stien mellem Egholmvej og Eskærvej

Formanden har aftalt med kommunen, at de fylder grus i de opståede huller. Desuden bestiller vi nogle kubikmeter stabilgrus, som vil blive læsset af på pladsen øst for containerne, så folk selv kan hente materiale til udbedring af huller i vejene.

 

3.       Broen

a.       Var fremmødet tilfredsstillende?

Der var pænt fremmøde til indtagningen af broen – vi takker mange gange,

b.      Muligheden for at lade en entreprenør gøre arbejdet

Med det fremmøde, som var der i dag er det ikke aktuelt at lade en entreprenør gøre arbejdet. Desuden har ingen villet give et tilbud på opgaven.

 

4.       Grundejerforeningen Albertinelund?

Intet nyt fra den front.

 

5.       Brændeovne

Nogle grundejere fyrer med uegnet brænde i deres brændeovne (vådt eller trykimprægneret træ?) hvilket giver røg- og lugtgener. Vi opfordrer til kun at fyre med tørt, rent træ.

 

6.       Eventuelt

Vi har bemærket, at nogle kører med ATV forbi Sigridshøj og via vores bro ud på stranden. Det kan broen ikke holde til, så vi vil forsøge at hindre denne færdsel ved at bede ejerne af Sigridshøj om tilladelse til at vi placerer nogle store sten ved den nedre ende af stien forbi Sigridshøj, som kan spærre for en ATV men ikke for gående og barnevogne.


Referat fra bestyrelsesmødet d. 13. april 2013

 

 1. Opfølgning på forrige bestyrelsesmøde.
  • Vejene
   Per kontakter kommunen mh.t at give vejene en dybdegående omgang så de holder bedre og længere.
  • Stien mellem Egholmvej og Eskærvej
   Per vil bede kommunen fylde sten og grus i hullerne på stien
  • Prisen for udsætning og indtagning af broen
   Broformanden har bedt entreprenør Otto Mortensen om at give et tilbud på arbejdet, men han har ikke modtaget noget svar.

o Samarbejde med Bønnerup Strand Grundejerforening
Det har været afholdt et enkelt møde, men det drejede sig fortrinsvis om en sammenlægning mellem Bønnerup Strand Grundejerforening og grundejerforeningen for

  • Hvad er der blevet af Grundejerforeningen Albertinelund?
   Der har været afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Albertinelund med det ene punkt på dagsordenen at nedlægge foreningen. En nedlæggelse kræver 2/3 flertal, men da der kun var fremmødt 12 ud af 73 medlemmer, kunne dette ikke lade sig gøre. Foreningen startede som en lejerforening, men efter at lejemålet for alle grundene er ophørt, er foreningen fortsat som en grundejerforening, men uden at vedtægterne af den grund blev opdateret. Derfor er der nogen juridisk usikkerhed mht. bestyrelsesmedlemmernes personlige hæfte for deres beslutninger – derfor ønsket om at nedlægge foreningen. Kirsten, der er medlem af GF Albertinelund vil på en kommende generalforsamling foreslå, at GFAlbertinelund sammenlægges med vores forening, men på betingelse af, at der tinglyses tvunget medlemskab, hvilket nok er lidet sandsynligt.

 1. Grenindsamling
  • Uge 18 dette forår
   Børge har bestilt Jan Stevnhoved til dette arbejde.
  • Skal vi have to grenindsamlinger?
   Under forudsætning af, at mængden af affald er den samme uanset, om der er en eller to indsamlinger, vil merprisen for to indsamlinger ikke blive væsentlig dyrere. Derfor beslutter vi at bestille en grenindsamling i slutningen af oktober.

 2. Generalforsamling
  • Dagsorden
   Bestyrelsen har ingen ekstra punkter til dagsordenen ud over de punkter, som er givet i vedtægterne. Beskæring af træer og buske tages med i formandens beretning. Der berettes kun om vores undersøgelse, og at vi ser frem til, at regler overholdes. Det påpeges, at det er medlemmernes opgave at overholde servitutter og først og fremmest finde en løsning mellem hinanden.Kun i yderste konsekvens tager bestyrelsen affære.
  • Regnskab
   Den største udgift i regnskabet er grenindsamlingen. Sammenlignet med 2011 er udgiften steget næsten 70 %, selvom mængden af affald kun var 16 % større. Børge vil foreholde Jan Stevnhoved dette misforhold, inden han bestiller grenafhentning til efteråret.
  • Fastsættelse af kontingent
   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400 kr.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Vi opfordrer til, at der kommer nye i bestyrelsen, så det ikke er de gamle, der styrer det hele. Per, Henrik og Thomas genopstiller, hvis der ikke er andre, der vil i bestyrelsen.
  • Dato for næste års generalforsamling
   Næste års generalforsamling bliver d. 3. maj 2014
  • Dato for indtagning og udsætning af broen
   Broen tages ind d.28.09.2013 og sættes ud igen d.12.04.2014.

 3. Eventuelt
  • Der var mødt mange til udsætningen af broen – tak til alle fremmødte.
  • En beboer på Glænøvej har lavet underskriftsindsamling mod træer på en af ejerne på naboforeningens grund.
  • Et træproblem som er henvist til bestyrelsen mht. Eskjærvej 14 og 16, hvor bestyrelsen henstiller parterne til selv at prøve at aftale at gøre noget ved de træer.
  • Ejeren af Brunebanke 36 har læsset grenaffald op over hækken ud mod Egholmvej, således, at færdselen på vejen generes. Per vil skrive til ejeren og bede ham fjerne affaldet inden for en vis tidsfrist. I modsat fald vil han anmelde sagen til kommunen, der er øverste vejmyndighed.

 

Bestyrelsesmøde d. 28.11.2012

 

1.      Vejene

a.      Nuværende tilstand

Vejene var i god stand lige efter reparationen, men det våde efterår har været hård ved især Græsholmvej, hvor der nu er store huller, som desværre er de samme steder, hvor de plejer at opstå. Formanden har kontaktet kommunen og bedt dem udbedre skaderne, så snart vejrforholdene tillader det.

b.      Egholmvejs fortsættelse mod campingpladsen

Dette stykke vej benyttes mest af beboerne i den nordlige del af området, men vejen er blevet stadig dårligere, fordi bevoksningen langs vejen breder sig ind over vejen, og vejens befæstning er blevet hullet Det er Mehlsen fra campingpladsen, som er ansvarlig for vejen, men da hans feriegæster ikke har brug for at færdes på vejen, er han ikke interesseret i at vedligeholde den.

c.       Stien mellem Egholmvej og Eskærvej

Stien er en del af grundejerforeningens vejmatrikel nr. 2dæ, hvorfor det må være foreningens ansvar at vedligeholde denne Det kan ikke betale sig at reparere den nu, men Per vil bede kommunen reparere den efter forårets tøbrud.

 

2.      Broindtagningen

a.      Hvornår skal den ud igen?

Broen sættes ud d. 13. april næste år.

b.      Hvor meget vil det koste at få en entreprenør til at tage broen ind og ud?

Vi vil bede broformanden om at indhente et tilbud fra Otto Mortensen, som vi tidligere har benyttet til at rette de cementrør op, som broen hviler på.

 

3.      Henstillinger til medlemmerne

a.      Grenaffald i rabatten

Trods vores henstilling om først at lægge grenaffald ud i rabatten tidligst 4 uger før afhentningen (uge 17), har der lige siden august ligget grenaffald uden for matriklerne. Det er for dårligt. Det ser ikke pænt ud, og det besværliggør nogle steder færdslen. Vi beder beboerne følge henstillingerne, og vi tager punktet op på kommende generalforsamling.

b.      Beplantning uden for skel mod vej

Vi har henvendt os til nogle grundejere, som har plantet hæk for tæt på skel mod vej (eller oven i købet uden for skel), men ingen af disse har hidtil rettet de kritisable forhold. Da det er kommunen, som er vejmyndighed, vil vi henvise fremtidige klager over dette til kommunen.

 

4.      Mødet med de andre grundejerforeninger

Kirsten var til møde i søndags med Bønnerup- og Klitgård Grundejerforeninger

 

5.      Grundejerforeningen Albertinelund

Der går rygter om, at Grundejerforeningen Albertinelund er nedlagt. Formanden, Steen René, er gået af, og vi ved ikke, om der er indtrådt en ny bestyrelse. Vi har en aftale med foreningen om, at de betaler til vedligeholdelsen af Græsholmvej, og at de hjælper til ved udsætning og indtagelse af broen. Per vil spørge Steen René, om han ved, hvorledes dette samarbejde skal fortsætte, og hvis han intet ved, vil han spørge kommunen.

 

6.      Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde efter udsætningen af broen d. 13. april.

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. april

 

Generende plantevækst

a.       Per kontakter Steen René fra Grundejerforeningen Albertinelund for at høre om denne forenings erfaringer med at håndhæve bestemmelserne om generende plantevækst

b.      Nogle af grundejerforeningens medlemmer har tilbudt at hjælpe med at fælde de træer, som andre medlemmer gerne vil have fældet, men som de lader stå, fordi de ikke selv magter at gøre det. Vi synes, at det er et prisværdigt initiativ, men vi vil sikre os, at disse frivillige er behørigt forsikret under arbejdet. Thomas undersøger, om foreningens forsikring dækker dette arbejde, ellers vil han tegne en ny forsikring, der dækker.

 

Vi konstaterer med tilfredshed, at vores undersøgelse af generende plantevækst har medført, at der i dette forår er blevet fældet og beskåret usædvanligt mange træer i området.

 

Vejene

a.       Græsholmvejs tilstand er uacceptabel på de første 50 m, men de øvrige veje er ganske gode. Per vil kontakte kommunen ang. Græsholmvej og for at høre, hvor mange penge, der står på vores vejkonto.

b.      Vi lader skiltene stå, fordi vejene bliver mindre belastet, hvis man ikke kører op ad dem.

 

Generalforsamling

a.       Drænet i Eskæret bliver ekstra punkt på dagsordenen. Per vil orientere.

b.      Thomas forelagde regnskabet, som viser et resultat på godt 7 500 kr. Derfor foreslår vi et uændret kontingent på 400 kr. næste år. Regnskabet vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

c.       Næste års generalforsamling bliver d. 4. maj 2013.

 

Orientering

·         Opfordringen til at meddele mailadressen til foreningen har resulteret i, at vi nu har 51 mailadresser.

·         Børge har kontaktet Jan Stevnhoved for at minde ham om at indsamle grenaffald i uge 17.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 28.01.2012

 

Generende plantevækst

Der er kommet ca. 50 besvarelser på vores undersøgelse over generende plantevækst. Besvarelserne vil blive samlet på et enkelt kort, som snarest vil blive lagt på hjemmesiden og fremsendt til de medlemmer, hvis emailadresse vi har. Alle medlemmerne vil desuden få kortet tilsendt pr brev.

Hvis man herefter kan se på kortet, at man har generende plantevækst på sin parcel, forventer vi, at denne snarest vil blive fjernet eller behørig beskåret. I det hele taget forventer vi, at problemerne kan løses uden nabostridigheder, og uden at foreningens bestyrelse skal indblandes.

 

Grenbunker i rabatterne
Nogle grundejere har fældet og beskåret plantevækst på grunden i løbet af sommeren og efteråret, hvorefter de har lagt grenbunkerne ud i rabatten, måske i den tro, at de ville blive afhentet i efteråret. Dette har forledt andre til at også at lægge grenaffald i rabatten, hvilket er uheldigt både af hensyn til brandfaren og til færdslen, og desuden ser det ikke pænt ud. Vi indskærper derfor over for medlemmerne inden de lægger affald ud til afhentning at undersøge, hvornår afhentningen finder sted, og da tidligst lægge det ud en måned før.

 

Hække uden for og for tæt på skel

Der er tilsyneladende ikke sket noget siden sidste møde.

 

Naboforeningens betaling for slåning af rabatten langs græsholmvej?

Grundejerforeningen Albertinelund har betalt deres andel af sidste års rodfræsning af rabatten langs Græsholmvej. Børge har fremsendt en regning på efterårets græsslåning, og den vil sikkert også blive betalt.

 

Vedligeholselse af vejene

Vejene ser pæne ud årstiden taget i betragtning. Per vil bestille vedligeholdelse efter behov.

Indkørsel forbudt-skiltet i den nordlige ende af Doggerbanke er efter sigende uretmæssigt opsat af grundejerforeningen. Da skiltet ikke bliver respekteret, vil Børge undersøge, om vi må fjerne det.

 

Spuling af dræn i Eskæret

Per har fra kompetent side hørt, at regelmæssig spuling af kloaksystemer gør mere skade end gavn. Derfor vælger vi at undlade spuling, så længe der ikke opstår problemer.

På næste bestyrelsesmøde vil vi have en debat om solidariteten ang. kloaksystemet i Eskæret.

 

Træerne langs stien over til Mehlsens skov

Problemet med nedfaldende grene er løst med, at ejeren af Eskærvej 12 har fældet sine træer ude langs stien. Ejeren har fortalt, at han vil foretage nyplantning af buske, men i tidens løb er stien forlagt, så den nu går ind over et hjørne af grunden. Derfor opfordrer vi folk til at respektere ejendomsretten og holde sig inden for stiens område.

 

Eventuelt:
Broen sættes ud d. 14. april, og vi holder bestyrelsesmøde efter broudsætningen.

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 9. oktober 2011

 

Broen

Broen blev taget ind d. 24. september, og der var lige netop mødt tilstrækkeligt mange medhjælpere til at klare arbejdet. Bestyrelsen takker den nye broformand for hans gode forberedelse af opgaven og af hans ledelse af arbejdet.

 

Broen skal ud igen d. 14. april, og Børge vil et par uger i forvejen udsende et forvarsel pr mail til medlemmerne samt til formanden for Grundejerforeningen Albertinelund.

 

Mailadresser

Børge udsendte oplysning pr mail om billeder på hjemmesiden af broindtagningen, og desværre kom en del mails tilbage, fordi modtagerne havde ændret mailadresse uden at have meddelt den nye adresse til foreningen. Vi beder derfor medlemmerne om at give foreningen besked om ændring af mailadresse.

 

Vejene

Kommunen har vist sig ikke at kunne vedligeholde Græsholmvej til vores tilfredshed, så Per vil undersøge muligheden for at overlade opgaven til en privat entreprenør, som vi selv finder frem til. I den forbindelse, vil han spørge kommunen, om vi i så fald kan blive fri for at blive opkrævet vejvedligeholdelse over ejendomsskatten.

 

Bevoksning

Siden udsendelsen af opfordringen til at meddele generende plantevækst til foreningen, har Kirsten modtaget ca. 10 kort med en del krydser på. Fristen for at aflevere kortene er til nytår, hvorefter vi vil skaffe os et overblik og kontakte de grundejere, som har generende plantevækst på deres parcel.

 

Herefter må vi forvente, at der bliver ekstraordinært meget grenaffald, hvorfor vi overvejer at bestille en ekstra afhentning af grenaffald i efteråret 2012. Vi må dog stadig påpege, at grenaffaldet ikke må lægges ud til rabatten tidligere end 4 uger før afhentningen.

 

Kirsten har udsendt breve til nogle grundejere, hvis hække står uden for skel mod vej, og Per har fået en enkelt tilkendegivelse om, at forholdet vil blive bragt i orden. Vi håber stadig på, at problemet hermed er løst, ellers må vi gribe til yderligere foranstaltninger.

 

Børge har bestilt slåning af rabatten langs Græsholmvej og området omkring gravhøjen.

 


Referat fra bestyrelsesmødet d. 1.08.2011

 

Der var tale om et uformeldt møde, som var aftalt mellem de bestyrelsesmedlemmer, som var i sommerhusområdet. Derfor var der på forhånd heller ikke aftalt nogen dagsorden, så mødet kom til at dreje sig om de punkter, som hver især havde på hjerte.

 

Vejene:

Pappabanke var i sidste uge blevet skrabet uden nogen opfordring fra nogen af os. Kommunens vejfolk var tilsyneladende kørt hen ad den særdeles hullede Græsholmvej uden at foretage sig noget, hvorefter de havde skrabet den ganske udmærkede Pappabanke, hvorefter der var blevet kørt sand på, så det færdige resultat var ringere end før behandlingen.

 

Vi har derefter bedt kommunen reparere Græsholmvej efter de forskrifter, som fremgår af en rapport om vedligeholdelse af grusveje, som Syddjurs kommune har ladet udfærdige.

 

Da vi ikke tror på, at denne henvendelse er tilstrækkelig, vil vi forsøge at få et møde med kommunens vejansvarlige, Henrik Andersen, så vi kan få en aftale om, hvorledes vejen skal vedligeholdes.

 

Skabene:

Så snart vi får en nøgle til skabene, vil vi opdatere opslagene om broen, den nye bestyrelses sammensætning og grenindsamling.

 

Rabatten langs Græsholmvej:

Grundejerforeningen Albertinelund vil betale en tredjedel af udgifterne. Derfor vil vi sende en regning til denne forening for rodfræsningen dette forår.

 

Grenindsamlingen:

Dette års grenindsamling har kostet 16 252,50 kr. Det er billigt i forhold til sidste års indsamling, især i betragtning af, hvor meget affald, der var i år. Nogle steder er der ud over grene også ved uheld blevet gravet for dybt, så at der er fjernet jord og græstørv fra rabatterne. Dette er påtalt over for entreprenøren, som beklager dette. Vi regner trods alt med at benytte samme entreprenør til grenindsamlingen i uge 17 næste år.

Det er åbenbart ikke alle grundejere, som er opmærksomme på, at der ikke er grenindsamling til efteråret, eftersom nogle allerede nu har grenbunker liggende. Derfor vil vi oplyse om dette i skabene.

 

Stranden:

Der har været en bræmme af opskyllet tang på stranden, som var begyndt at rådne, hvilket var ret ubehageligt for strandens gæster. Et højvande har imidlertid mindsket dette problem, men hvis problemet genopstår, vil vi undersøge, hvilke muligheder vi har for at løse dette. Desuden har nogle gæster efterladt affald på stranden, hvilket måske kunne undgås, hvis der stod en skraldespand oven for broen. Da det må være i kommunens interesse, at stranden er pæn og ren, vil vi kontakte kommunens ansvarlige for kystområderne og for de grønne områder og forelægge problemet for disse.

 

Broen:

De yderste sektioner mangler understøtning, og samlingen mellem sektionerne er blevet løs, så der er opstået små trin mellem disse, som strandens gæster kan være uheldige at snuble over. Vi vil forsøge at udbedre skaderne.

 

Havudsigt:

For 10 år siden udsendte grundejerforeningerne Emmedsbo og Albertinelund et kort, hvor grundejerne kunne afmærke træer og hække, som var til gene for deres havudsigt eller som skyggede for solen. Det bevirkede, at en del træer blev beskåret til glæde for naboerne, men nu er nye træer vokset op, så vi vil gentage succesen fra dengang og udsende kort sammen med opkrævningen af kontingentet.

Denne gang vil vi samle resultatet af undersøgelsen på et kort og lægge det på hjemmesiden, så man kan se, om der på ens grund er plantevækst, som er til gene for andre, hvorefter man så kan foretage nødvendig beskæring elle fældning.

 

Næste bestyrelsesmøde er efter indtagningen af broen d. 24. september.

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 8. april 2011

 

1.       Bestilling af afhentning af grenaffald.

 

2.       Bestilling af rydning af rabatten langs Græsholmvej og på hjørnet af Gavnøvej.

 

3.       Bestilling af årlig slåning af rabatten langs Græsholmvej og det grønne område omkring gravhøjen.

 

4.       Løbende vedligeholdelse af rabatten på Gavnøvej.

5.       Vedligeholdelse af vejene

 

6.       Rabatter – Hvad gør, når nogen klager over grundejere, som breder sig ud over skel?

 

7.       Sikring af udsigtsforhold – Hvilken form for præcedens kan det skabe, at ejeren af Egholmvej 12 er blevet ”dømt” til at fælde et skyggende træ på sin grund?

 

8.       Drænsystemet i Eskæret.

 

9.       Fremtidig broformand -  Hvad gør vi, hvis der på generalforsamlingen ikke bliver valgt et bestyrelsesmedlem, som kan påtage sig ansvaret og bøvlet som broformand?

 

10.   Dagsorden til generalforsamlingen

a.       På valg er Jan, Thomas og Per. Jan er ikke villig til genvalg, men det er Thomas og Per forhåbentlig.

b.      Dato for næste års generalforsamling. Jeg foreslår lørdag d. 12. maj 2012.

c.       Dato for indtagning af broen. Jeg foreslår lørdag d. 24. september.

 

11.   Eventuelt

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 8. april 2011

 

Ad pkt. 1:

Vi beslutter at lade vognmand Jan Stevnhoved stå for grenindsamlingen dette forår. Ud fra hvad Grundejerforeningen Albertinelund har betalt for deres grenindsamling, skønner vi, at vi kan få en pæn besparelse i forhold til tidligere.

 

Ad pkt. 2 og 3:

Vi har indhentet tilbud på dette arbejde hos forskellige entreprenører, og vi har valgt at lade Maskinstationen i Nimtofte v. Brdr. Thorsen få arbejdet. Samtidig vil vi bestille ham til hvert efterår at slå rabatten langs Græsholmvej samt det grønne område omkring gravhøjen på Glænøvej.

 

Ad pkt. 4:

Vi vil spørge en af de grundejere, som har en selvkørende plæneklipper, om han vil slå rabatten over for Gavnøvej 8, når den er blevet ryddet og rødderne er blevet rodfræset. Foreningen vil selvfølgelig give ham en erkendtlighed for arbejdet.

 

Ad pkt. 5:

Vi er utilfredse med den tilstand, som vejene har. Det er kommunen, som står for vedligeholdelsen, som betales over ejendomsskatten, hvor vi har en konto, som vi desværre ikke kan få et regnskab for. På mødet i morgen med grundejerforeningerne for Bønnerup Strand og Albertinelund vil vi tage problemet op.

 

Ad pkt. 6:

Det er bestyrelsen, som er påtaleberettiget i sådanne tilfælde. Vi vil skrive en påtale til de grundejere på Doggerbanke, hvis rabatter der er blevet klaget over.

 

Ad pkt. 7:

Vi vil i første omgang skrive en påtale til den grundejer, som har generende plantevækst med henvisning til den omtalte sag, som faldt ud til klagerens fordel. Hvis dette ikke hjælper, vil vi på vegne af klageren føre en principiel retssag, hvis vi skønner, at vi med stor sandsynlighed vil vinde denne.

 

Ad pkt. 8:

Drænsystemet plejer at blive spulet af Peter Ejlersen, Midtdjurs Koakservice. Vivil bestille ham til at gøre dette snarest.

 

Ad pkt. 9:

Ved broudsætningen for en uge siden var kun 5 grundejere repræsenteret – i alt var 8 personer mødt op. Broudsætning og –indtagning er for stort et arbejde for så få personer, så hvis der ikke møder mindst 12 personer op, når broen skal sættes ud næste forår, vil den ikke blive sat ud. På den efterfølgende generalforsamling vil der så blive taget stilling til, om vi fremover skal lade en entreprenør overtage arbejdet med deraffølgende kontingentforhøjelse.

På den kommende generalforsamling vil vi efterløse en ny broformand. Hans arbejde vil være at møde op, når broen skal sættes ud eller tages ind samt have nødvendigt værktøj og materialer med til dette, samt købe øl til de medhjælpende. Løftestænger og vogn kan opbevares hol Thomas Karst, hvis broformanden ikke slev har mulighed for dette.

 

Ad pkt. 10:

Vi har ikke ekstra punkter til dagsordenen. Sekretæren lægger indkaldelsen og regnskabet på hjemmesiden og udsender dette pr mail til de medlemmer, hvis mailadresser vi kender, og pr brev til de medlemmer, som har ønsket dette.

 

Ad eventuelt

·         Børge foreslår, at sekretærens arkiv fremover er digitalt. Arkivet vil ligge på en server på internettet, så det er sikret mod at blive slette ved et computernedbrud. Bestyrelsen tilslutter sig dette.

·         Ved mødet med de to andre grundejerforeninger i morgen vil vi gerne tage følgende punkter op:

o   Vedligeholdelse af vejene

o   Sikring af havudsigten

o   Opstilling af skraldespande på stranden.

 

Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 25 september 2010

 

1.       Vedligeholdelse af vejene

2.       Indsamling af grenaffald

3.       Hække m.m. uden for skel

4.       Vedtægtsændring om rabatterne

5.       Kontingentopkrævning

6.       Udsætning af broen til foråret

7.       Bestyrelsesmøder pr telefon/Skype

8.       Eventuelt

 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 25. sept. 2010

 

ad pkt. 1:

Vi er ikke tilfredse med den måde, som kommunen vedligeholder vores veje på. Det gælder fx deres reparation af huller ved hjælp af nøddegrus og selve overfladen, som støver voldsomt, når det er tørt. Vi vil forsøge at få kommunen til at gøre arbejdet til vores tilfredshed.

 

ad pkt. 2:

Hvis vi ikke vil fortsætte med at have HedeDanmark til at afhente vores grenaffald, skal vi opsige kontrakten senest d. 1. december. Vi vil inden da indhente tilbud på grenafhentningen fra andre entreprenører.

 

ad pkt. 3:

Vi har sendt venlige henstillinger til de grundejere på Doggerbanke, der blev klaget over på generalforsamlingen, men har ikke fået nogen tilbagemeldinger, og ingen har foretaget sig noget for at efterkomme henstillingerne. Som bestyrelse kan ikke foretage os andet end at skrive venlige henstillinger. Hvis forurettede grundejere vil gå videre med deres klager, henviser vi til kommunen, som er øverste vejmyndighed for området.

 

ad pkt. 4:

Vi finder ikke, at det er nødvendigt at indføje i vedtægterne, at det påhviler de enkelte grundejere at holde rabatterne uden for deres ejendomme, da det bør være en selvfølge, og da det fungerer udmærket de fleste steder, som det er nu.

 

ad pkt. 5:

Girokort til opkrævning af kontingent for næste år vil blive udsendt snarest. Samtidig udsendes referatet fra generalforsamlingen til de 2 medlemmer, som ønsker at få dette tilsendt pr brev.

 

ad pkt. 6:

Broen udsættes næste år d. 2. april kl. 10:00.

 

ad pkt. 7:

Bestyrelsen holder normalt møder om foråret og efteråret i forbindelse med udsætningen og indtagningen af broen.  Dette sparer bestyrelsen for kørsel i forbindelse med møderne. Yderligere møder vil vi af samme årsag holde som telefonmøder eller møder på Skype.

 

Eventuelt

i forlængelse af mødet beså vi rabatten over for Gavnøvej 8, hvis vedligeholdelse påhviler grundejerforeningen, eftersom der ikke er nogen parcel inden for denne rabat. Nogle høje poppeltræer, som har stået i rabatten, er fældet for nylig, men der er allerede lange friske skud fra stødene, og et enkelt træ står stadig tilbage. Vi besluttede at få en entreprenør til at fjernes stødene og det resterende træ, så rabatten vil kunne slås af kommunen samtidig med, at området omkring gravhøjen og rabatten langs Græsholmvej bliver slået.

I rabatten langs Græsholmvej er der vokset et højt pilekrat op fra stødene fra de træer, som blev fældet for nogle år siden.  Vi vil gerne holde dette krat nede, så det ikke breder sig ind over vejen, men vedligeholdelsen af Græsholmvej påhviler både vores forening og Grundejerforeningen Albertinlund. Vi vil spørge denne forenings formand, om de vil være med til at betale for en beskæring af pilekrattet.

 

 

Dagsorden på bestyrelsesmødet d. 27. maj 2010

 

 

1.       Møde med vejformand

 

2.       Skilte

·         Vi skal have købt et skilt med ”Doggerbanke”

 

3.       Rabatter og hegn

·         Det farlige, udgåede træ i Eskæret

·         Poppeltræerne i rabatten på Gavnøvej

·         Buske og brænde i rabatterne

·         Hæk uden for skel

·         Vedtægtsændring om, at beboerne skal vedligeholde rabatterne ud for deres matrikel

 

4.       Pleje af det fredede område omkring gravhøjen

 

5.       Når broen skal ind

 

6.       Referater på hjemmesiden?

 

7.       Eventuelt

 

 

Referat

 

Inden dette første bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

 

Formand:         Per Borggaard

Sekretær:         Børge Rasmussen

Kasserer:          Thomas Karst

Medlem:          Kirsten Frederiksen
Medlem:          Jan Mogensen

 

Ad. pkt. 1:

Det har vist sig at være vanskeligt at finde en kontaktmand ved kommunen, som har at gøre med 

vedligeholdelse og renovering af vores veje. Vi arbejder ufortrødent videre.

 

Ad. pkt. 2:

Vi kontakter kommunen for at høre, hvor vi kan købe et skilt i samme design som de øvrige skilte med vejnavn.

 

Ad. pkt. 3:

·         Det farlige udgåede træ ved gennemgangen i Eskæret er blevet fjernet.

·         Vi vil træffe aftale med en entreprenør om at fjerne poppeltræerne i rabatten på Gavnøvej.

·         Vi vil sende en henstilling til et par lodsejere om at fjerne buske og brændestak i rabatten ud for deres parcel.

·         En lodsejer, hvis relativt nyplantede hæk står uden for skel vil få en henstilling om at flytte hækken mindst 30 cm ind på egen grund.

·         Bestyrelsen vil arbejde for en tilføjelse til vedtægterne om, at lodsejerne skal vedligeholde rabatterne ud for deres matrikel.

 

Ad. pkt. 4:

Vi vil træffe aftale med en entreprenør om at holde plantevæksten på det fredede område omkring gravhøjen nede.

 

Ad. pkt. 5:

Efter vores vurdering vil de, som hjælper med at tage broen ind, nok hellere hjem til frokost end at stå på stranden og spise pølser efter endt arbejde.

 

Ad pkt. 6:

Fremover vil der blive skrevet et særligt referat til hjemmesiden, hvor der ikke nævnes personfølsomme sager.

 

Eventuelt:

·         Campingpladsens bro er endnu ikke sat ud. Det er fordi Mehlsen er ved at lave en ny bro.

·         Der er en del kørsel med ATV’er og knallerter på cykelstien langs stranden. Er skiltningen med forbud mod motorkørsel ikke tydelig nok?