c

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
Lørdag d. 13. maj 2023 kl. 10:00
på Cafe Katelenas, Havet 5.

Dagsorden


 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling:
  Næste års generalforsamling afholdes d. 11. maj
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

Indtagning af broen: 21. oktober 2023

Udsætning af broen: 6. april 2024

Grenindsamling: ugerne 18 og 44, 2024.

Kontingent næste år er uændret 400 kr.

 1. Forslag fra medlemmerne. Der er indkommet et forslag fra Jean Ditlev om at generalforsamlingen afholdes på skift på de tilstedeværende spisesteder i Bønnerup
 1. Valg af bestyrelse.
  På valg er Palle Madsen, Thomas Karst og Per Borggaard – Palle og Per genopstiller ikke.
 2. Valg af 2 suppleanter.
  Valgene gælder for 1 år.
  Nuværende suppleanter:               1
  .       suppl: Mie Bang Mogensen

2.       suppl: Scen Dahl Knudsen

 1. Valg af revisor.
  Valget gælder for 1 år.
  Nuværende revisor er Aksel Hjuler
 2. Valg af revisorsuppleant.
  Valget gælder for 1 år.
  Nuværende revisorsuppleant er Jean Ditlev
 3. Eventuelt.

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
Lørdag d. 7. maj 2022 kl. 10:00
i Den Blå Kutter, Bønnerup Strand
 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling:
  Næste års generalforsamling afholdes d. 13. maj
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

Indtagning af broen: 24. september 2022

Grenindsamling:         uge 44, 2022

Udsætning af broen:                             1. april 2023 (dagen før Palmesøndag)

Grenindsamling:         uge 18, 2023  (det er også uge 18 i år)

 

Kontingent næste år er uændret 400 kr.

 1. Forslag fra medlemmerne.
 1. Valg af bestyrelse.
  På valg er Niles Mahler Jensen og Børge Rasmussen. Børge ønsker ikke genvalg.
 2. Valg af 2 suppleanter.
  Valgene gælder for 1 år.
  Nuværende suppleanter:
                 1.       suppl: Mie Bang Mogensen

2.       suppl: René Blach Sørensen

 1. Valg af revisor.
  Valget gælder for 1 år.
  Nuværende revisor er Helle Krogh
 2. Valg af revisorsuppleant.
  Valget gælder for 1 år.
  Nuværende revisorsuppleant er Jean Ditlev
 3. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen. 

.

Referat

 1. Valg af dirigent

Niels Mahler Jensen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

 1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Per Borggaard fremlagde bestyrelsens beretning:

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt to fysiske møder, og referater findes på vor hjemmeside. Resten af kontakterne har været på telefon eller mail. De forskellige opgaver har som sædvanligt været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandlerne vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål ifm. beretningen.

 

Vejene.

Vejenes tilstand har været tilfredsstillende.

Det stjålne 30 km. zoneskilt ved indkørsel til Græsholmvej er erstattet, og det bøjede skilt ved Eskærvej er rettet op.

Forslag om trafikchikane i krydset Gæsholmvej / Gavnøvej er drøftet i bestyrelsen og kan ikke anbefales – se referat fra bestyrelsesmøde d. 2. april 2022.

Den tunge trafik ifm. byggeriet på Eskærvej 19 er afsluttet og vejen bragt tilbage til den sædvanlige stand på bygherrens foranledning.

 

Grenindsamling.

Vi vil fortsat satse på to indsamlinger om året. De næste to grenindsamlinger vil ske i ugerne 44 og 18. Vær opmærksom på, at grenaffald tidligst må lægges ud i rabatten til afhentning 4 uger inden afhentningstidspunktet, og at bunken skal være klart synlig og kunne nås med grabben fra vejen.


Bevoksning og beplantning.

Situationen er ikke bedret, trods henvendelse til et antal grundejere med generende bevoksning. Bestyrelsen må derfor på det kraftigste opfordre alle til at samarbejde med deres omgivelser, for at nå et acceptabelt resultat.

 

Broen.

Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret, og fremmødet var de sædvanlige – stor tak til dem. Broformand og et par hjælpere blandt grundejerne har som altid gjort et virkelig godt job med forberedelserne. Arbejdet forløb fint, og humøret var udmærket trods koldt vejr.

 

Dræn i Eskæret.

Drænet har efter forholdene fungeret tilfredsstillende, selvom vand på det laveste sted ikke helt kan undgås ved meget kraftig nedbør. Det skyldes, at nedsivningen på grundene tager en vis tid, og denne tid bl.a. er afhængig af drænrørenes tilstand på grunden., Det vil derfor være hensigtsmæssigt, om dræn på alle grundene blev spulet samtidig med brønde og rør i vejen. En del grundejere har meldt positivt tilbage.

 

Fritidshusejernes landsforening.

Bestyrelsen har haft nytte af rådgivning fra landsforeningen

 

Diverse.

Opkrævning via. PBS kan forhåbentlig starte i indeværende år.

 

Niels har bemærket, at en grundejer har flettet afklippede grene ind i sit hegn, hvilket man ikke må af hensyn til brandfaren.

Beretningen blev godkendt uden videre kommentarer.

 1. Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling:
  Næste års generalforsamling afholdes d. 13. maj
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Thomas Karst fremlagde regnskabet og forklarede, hvorfor nogle poster var større eller mindre end forventet. Årsagen var en for sent udsendt faktura for grenafhentning, og nogle for sent indbetalte medlemskontingenter.

Vedligeholdelsen af vejene var også dyrere end året før, men det skyldes voldsomme regnskyl i sommeren 2021. Et medlem foreslog, at vi skal undersøge muligheden for at kloakere vejene for dermed at mindske udgiften til vedligeholdelse. Bestyrelsen afviste forslaget med den begrundelse, at alene en forundersøgelse af muligheden for kloakering vil være så dyr, at en besparelse på vedligeholdelsen vil være mange år om at betale denne.

Man mente også, at grenafhentningen var for dyr, og at man kunne spare den ene afhentning eller bare selv køre sit grenaffald bort på sin trailer. Dette forslag blev også afvist, fordi besværet med at komme af med affaldet kunne afholde nogle fra at beskære deres buske og træer, og desuden koster en grenafhentning pr medlem kun ca. 70 kr. pr gang.

Regnskabet blev godkendt

 1. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

Indtagning af broen:                    24. september 2022

Grenindsamling:                           uge 44, 2022

Udsætning af broen:                    1. april 2023 (dagen før Palmesøndag)

Grenindsamling:                           uge 18, 2023 (det er også uge 18 i år)

 

Kontingent næste år er uændret 400 kr.

 

Også disse forslag blev godtaget.


 1. Forslag fra medlemmerne.
  Der var ingen indkomne forslag.
 1. Valg af bestyrelse.

Niels Mahler Jensen blev genvalgt, og Carsten Neergaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.


 1. Valg af 2 suppleanter.

Mie Bang Mogensen blev valgt som første suppleant og Sten Dahl (Eskærvej 12) som anden suppleant.
Valgene gælder for 1 år.


 1. Valg af revisor.

Aksel Hjuler (Græsholmvej 17) blev valgt som revisor.
Valget gælder for 1 år. 1. Valg af revisorsuppleant.

Jean Ditlev blev genvalgt som revisorsuppleant.
Valget gælder for 1 år. 1. Eventuelt.

Mie fortalte, at nåletræerne i området er smittet med en sygdom, som får dem til at gå ud. Hvis man har et nåletræ, som ser ud til at mistrives, bør man fælde det for at undgå, at andre træer bliver smittet.

Der er mange billeder fra udsætningen af broen på Facebook (Emmedsbo sommerhusejere), men man savner nye billeder på hjemmesiden.

Formanden understregede, at foreningen ikke kan bruge Facebook som officielt kommunikationsmiddel. Bestyrelsesmedlemmer, der udtaler sig på Facebook, udtaler sig som privatpersoner.

22 personer deltog i generalforsamlingen.

Referent: Børge Rasmussen

 

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:      Per Borggaard
Kasserer:       Thomas Karst
Sekretær:      Carsten Neergaard
Medlem:       Niels Mahler Jensen
Medlem:       Palle Madsen
 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
Lørdag d. 19. juni 2021 kl. 10:00
i Den Blå Kutter, Bønnerup Strand

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling:
  Næste års generalforsamling afholdes d. 7. maj
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent..

  Bestyrelsen foreslår et kontingent på 400 kr.

  Broen tages ind d. 25. september og udsættes d. 2. april næste år.

  Grenindsamling uge 44 i år og uge 18 næste år.

Begrænsning af tung trafik ved fremtidige byggerier

Tillbud om spuling af dræn.

Tilbud om tilskud til fældning af store træer på grunden.

 1. Forslag fra medlemmerne.
 2. Valg af bestyrelse.
  På valg er Per Borggaard, Thomas Karst og Palle Madsen.
 3. Valg af 2 suppleanter.
  Valgene gælder for 1 år.
 4. Valg af revisor.
  Valget gælder for 1 år.
 5. Valg af revisorsuppleant.
  Valget gælder for 1 år.
 6. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Referat fra generalforsamlingen

 

 1. Valg af dirigent

Niels Mahler Jensen blev valgt til ordstyrer.

 

 1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen har i det forløbne år kun holdt et enkelt fysisk møde pga. gældende restriktioner. Resten af møderne har været på nettet og referater herfra ligger på hjemmesiden. De forskellige opgaver har som sædvanligt været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandlerne vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål ifm. beretningen.

 

Vejene.

Vejenes tilstand har, vejret taget i betragtning, været tilfredsstillende.

Indkørsel Forbudt skiltene nordfra til Pappabanke og Doggerbanke er nedtaget med tilladelse fra politiet.

Den tunge trafik ifm. byggeriet på Eskærvej 19 har givet anledning til flere klager, som grundejerforeningen har viderebragt til bygherren. Det er foreningens opfattelse, at bygherren har gjort, hvad han kan for at mindske generne, og han har lovet at reetablere vejen fuldstændigt,

Det er dog bestyrelsens opfattelse, at der burde have været informeret bedre til de primære brugere af vejen, og det er bygherren enig i.

Fremadrettet kunne det være hensigtsmæssigt, at få kommunen til at begrænse det tilladte akseltryk, af hensyn til brøndene i vejen.

 

Vand, som regner ned på vejen, kan ikke synke ned gennem stabilgruset og afledes derfor ud til siderne, og derfor er der heller ikke dræn i vejen. Under vejen er der derimod en afledningsledning for de dræn, som ligger på de enkelte parceller. Disse dræn er tilsluttet de brønde, som er i vejen. Hverken vi eller kommunen ved hvor mange parceller, der har dræn, og de eneste oplysninger kan man få ud fra det drænkort, som ligger på hjemmesiden.

Vi ved heller ikke, hvilken type dræn, der er etableret i forbindelse med udstykningen, men der er fundet gammeldags drænrør af tegl på Renés grund (nr. 6).

For tiden bliver afledningsledningen og brøndene i vejen efter råd fra en kloakmester spulet hvert 3. – 4. år.

Heidi foreslår, at vi får en ny ekspert til at vurdere behovet for spuling af drænene.

 

 

 1. Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling:
  Næste års generalforsamling afholdes d. 7. maj
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kirsten Luxhøj gennemgik regnskabet og redegjorde for ændringen af nogle posteringer af egenkapitalen. Hensættelsen af 50 000 kr. i 2008 var ikke en øremærkning til dækning af brønd og rør. Det var blot en sikring af, at vi havde pengene, hvis en generalforsamling på et tidspunkt ville beslutte at bruge pengene.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent..

  Bestyrelsen foreslår et kontingent på 400 kr.

  Broen tages ind d. 25. september og udsættes d. 2. april næste år.

  Grenindsamling uge 44 i år og uge 18 næste år.

Foreningskontingentet og de foreslåede datoer og uger blev godkendt

 

Begrænsning af tung trafik ved fremtidige byggerier

I tilfælde af større byggearbejder, bedes grundejeren meddele det til sekretæren, som vil lægge det på hjemmesiden under punktet nyheder. Grundejeren kan også slå det op i Facebookgruppen Emmedsbo Sommerhusejere.

Andre forslag om skiltning om max akseltryk og om krav om udlægning af køreplader blev ikke vedtaget.

 

Tilbud om spuling af dræn.

Foreningen tilbyder, at grundejere kan få spulet deres dræn samtidig med spulingen af afledningsledningen  for en pris på 100 kr. som opkræves sammen med kontingentet. Tilbuddet gælder kun, hvis alle med dræn tilmelder sig. Mette Holm vil spørge grundejerne på Eskærvej, om de vil være med.

Mie og Jan melder sig som sagkyndige til at være med ved spulingen af brønde og afledningsledning.

Tilbud om tilskud til fældning af store træer på grunden.

Foreningen tilbyder et tilskud på 500 kr. til fældning af store træer på grunden. Man skal ansøge bestyrelsen, som vil tage stilling til, om fældning af det på gældende træ i tilstrækkelig grad forbedrer udsyn og lysforhold.

 

 1. Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg af bestyrelse.
  På valg er Per Borggaard, Thomas Karst og Palle Madsen.

Alle blev genvalgt.

 1. Valg af 2 suppleanter.
  Valgene gælder for 1 år.

1.       suppl: Mie Bang Mogensen

2.       suppl: René Blach Sørensen

 

 1. Valg af revisor.
  Valget gælder for 1 år.

Helle Krogh. Pappabanke 4

 1. Valg af revisorsuppleant.
  Valget gælder for 1 år.

Jean Ditlev

 1. Eventuelt.

Per foreslår, at Mie deltager i fremtidige bestyrelsesmøder.

Der udsendes mail, når der kommer nye referater på hjemmesiden.

 

Opfordring på vores opslagstavler specielt til nye ejere om at meddele deres kontaktoplysninger til foreningen.

 

Der var 27 deltagere til generalforsamlingen

Referent: Børge Rasmussen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:         Per Borggaard
Kasserer:          Thomas Karst
Sekretær:         Børge Rasmussen
Medlem:          Palle Madsen
Medlem:          Niels Mahler Jensen

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
Lørdag d. 26.september 2020 kl. 10:00
i Café Frost,  Bønnerup Strand

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

6.      Forslag fra medlemmerne.

Der er indkommet 3 forslag:


-Fra Henrik Bak, Glænøvej 10 er kommet et forslag om undersøgelse af mulighed for at etablerer en legeplads/aktivitetsplads på et fællesområde.

-Vi på Græsholmvej 1 og 3 ønsker etablering af fartdæmpende vejchikane på Græsholmvej  behandlet på generalforsamlingen. Dette for at minimere støvgener og for at øge trafiksikkerheden i krydset ud for nr 3. 

-Det tredje forslag er fra beboere på Eskærvej. Da teksten er meget omfattende, bliver den ikke gengivet i selve dagsordenen, men der er et link til den her.

 

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Niels og Børge.

8.      Valg af 2 suppleanter.

9.      Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Referat fra generalforsamlingen d. 26. september 2020

 

Formanden bød velkommen og orienterede om Sundhedsstyrelsens nyeste vejledninger om afvikling af generalforsamlinger i private foreninger. Det anbefales, at forsamlingen gøres så kort som muligt og formanden foreslog en time. Han bad derfor deltagerne om at fatte sig i korthed. 

 

Ad pkt. 1

Karen Marianne Kristensen blev valgt som dirigent, og hun indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

Ad pkt. 2
Formanden Per Borggaard fremlagde bestyrelsens beretning:

 

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt to møder, det ene fysisk og det andet virtuelt vha. Googles Meet, mens resten af sagerne er ordnet via mail og telefon. De forskellige opgaver har været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandlerne vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål ifm. beretningen.

Vi tager fat på beretningen efter den kendte opskrift, dog med et enkelt nyt punkt:

Valg til bestyrelsen.

Da flere bestyrelsesmedlemmer er blevet noget grå i toppen vil det være ønskeligt med en vis ”foryngelse”, Vi håber at et par af de yngre medlemmer vil melde sig således at kontinuiteten kan sikres. Hvis foreningen ikke kan stille en bestyrelse, vil kommunen træffe de nødvendige beslutninger, og det er nok ikke en ønskværdig situation.

Vejene.

Vejenes tilstand har, vejret taget i betragtning været tilfredsstillende. Niveauet på det laveste sted i Eskæret er hævet, hvilket indtil videre ser ud til at virke.

 Foreningen har haft en større udgift i efteråret 2019, pga. oversvømmelse i forbindelse med de store mængder nedbør. I den forbindelse oplyste kloakfirmaet, at manglende spuling af visse private dræn i området var en stærkt medvirkende årsag til problemet. Det ville være ønskeligt om grundejerne i området fik spulet deres dræn, samtidig med at hovedledningen i vejen spules. Det er sket en enkelt gang, uden dog at alle grundejere deltog.

Parkering Forbudt skilte på Eskærvej er opsat.

René Blach Sørensen fremførte, at bestyrelsen endnu ikke har løst det gamle problem med de dårlige adgangsforhold ad Egholmvej via campingpladsen, hvortil formanden svarede, at ejeren af campingpladsen helst vil undgå trafik fra vores område, hvorfor han intet vil gøre for at vedligeholde vejen.Da kommunen er vejmyndighed for vejen, blev bestyrelsen pålagt at prøve at få kommunen til at gribe ind over for de vanskelige kørselsforhold.
Beboernes eneste anden mulighed for at komme ud fra Eskærvej er den lange omvej via Egholmvej/Tangvej, eftersom det er ulovligt at køre ud via Pappabanke eller Doggerbanke.
Skiltningen om indkørsel til disse veje er vistnok ulovligt opsat, og vi har for længe siden ansøgt kommunen om tilladelse til at tage skiltene ned, men vi har ikke fået svar.

René fortalte, at han sammen med Palle havde flyttet p-forbudsskiltet, så de nu ikke står i vejen for ham selv.

Et forslag om midlertidigt vejbump på tværs af indkørslen til Eskærvej ved hjælp af en sandfyldt brandslange, som kan fjernes, når der ikke er brug for den, er ulovligt uden tilladelse fra vejmyndighederne, og den er desuden farlig for cyklister.

 

På spørgsmålet om bestyrelsens handlingsplan i forhold til problemet med for hurtig kørsel og støvgener, svarede formanden, at vi ingen handlingsplan har på dette område.

René påtalte, at grusbunken med stabilgrus, som skal ligge på hjørnet af Egholmvej og Eskærvej er brugt op. Palle lovede at bestille nyt grus hurtigst muligt.

Grenindsamling.
Vi vil fortsat satse på to indsamlinger om året.
De næste to grenindsamlinger vil ske i uge 44 og uge 18.

Bevoksning og beplantning.
Situationen forværres i takt med at træerne vokser, og en del medlemmer ikke foretager en rimelig beskæring under hensyntagen til deres naboer og andre som gerne vil kunne se en strimmel vand. Bestyrelsen kan kun opfordre medlemmerne til at komme i gang, idet den gældende deklaration er meget vagt formuleret, og således ikke rummer mulighed for at give og gennemføre påbud.

Ifm. grenafhentning skal det huskes, at bunken skal være klart synlig, og kunne nås med grabben fra vejen.

Børge gjorde opmærksom på, at hvis man har grenaffald inde på grunden, skal man aftale afhentningen med Lasse Stevnhoved, tlf. 22 28 51 43.

Bro og trappe.
Broen blev som vanligt taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret, og fremmødet i foråret var pænt. Broformand og et par hjælpere blandt grundejerne, har igen gjort et virkelig godt job med forberedelserne, og selve arbejdet forløb fint.

Trappen er også i god stand, ikke mindst fordi et medlem har gjort en flot indsats med at reparere defekte eller manglende trin – tak for det.

 

Diverse.

Opkrævning af kontingent, har været forsinket, pga. kassererens sygdom.

Vi har nu mailadresse på næsten alle grundejerne, hvilket er en stor fordel.

Der er etableret en Facebookgruppe som beskæftiger sig med forholdene i foreningens område.

Kirsten Luxhøj fremførte, at det ville være en stor hjælp for Thomas, hvis opkrævningen af kontingent kunne foregå via PBS. Desuden var det ønskeligt, at opkrævningen foregik umiddelbart efter fastsættelsen af kontingentet på generalforsamlingen.

Formanden fortalte, at Thomas godt vil gå med til en anden og nemmere opkrævningsmetode, og at bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

René anbefalede opkrævningsprogrammet E-conomic.

 

Forslag til vedtagelser:

 1. Tidspunkt for indtagning af bro er dd.  d. 26. september,

Udlægning næste år er d. 27.marts

 1. Næste års generalforsamling er d. 8. maj 2021.
 2. Grenafhentning uge 44/2020 og uge 18/2021

 

Datoer og tidspunkter blev vedtaget.

 

Ad pkt. 4

Formanden fremlagde regnskabet, som efter uddybende svar på nogle spørgsmål blev vedtaget med 17 mod 5 stemmer. 1 medlem undlod at stemme.

Ad pkt. 5

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 400 kr.
Nogle medlemmer foreslog at forhøje kontingentet til 500 kr. for at have råd til at hyre professionelle folk til fx at vedligeholde trappen ned til vandet og andre lignende opgaver.

Bestyrelsens forslag på 400 kr. blev vedtaget.

Ad pkt. 6

Et forslag fra Henrik Bak om anlæg af en legeplads i området fik stor interesse.

Eftersom deklarationen for området omkring gravhøjen forbyder anlæg af enhver art, er denne placering ikke mulig, så Henrik vil undersøge andre muligheder, evt. i samarbejde med de andre grundejerforeninger.

Børge oplæste et brev fra et medlem, som gennemgik de forhold, som gælder ved en evt. gennemførelse af forslaget.

Henrik samler en arbejdsgruppe, som laver et færdigt detaljeret forslag, der omfatter, hvor meget det koster at etablere og drive legepladsen, hvilke tilladelser, der er nødvendige og hvilket ansvar det medfører for foreningen.

På dette tidspunkt i generalforsamlingen var der gået mere end halvanden time, så anbefalingen om kun at bruge en time var langt overskredet. Efter samråd med formanden besluttede dirigenten at suspendere generalforsamlingen, når de nødvendige valg under pkt. 7 – 10 var gennemført. De resterende punkter kunne så tages op på næste generalforsamling d. 8. maj 2021.

René protesterede over for dette, da man ifølge foreningsloven i stedet bør indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at færdiggøre dagsordenen.

Formanden svarede, at vi i så fald vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis udviklingen gør det hensigtsmæssigt.

Ad pkt. 7

Både Niels og Børge var parate til genvalg og blev med valgt acclamation.

Ad pkt. 8

Mie Mogensen blev valgt som første suppleant og René Blach Sørensen som anden suppleant.

Ad pkt.9
Kirsten Luxhøj Jensen blev genvalgt. 

Ad pkt. 10
Jean Ditlev blev genvalgt som revisorsuppleant.

Nu takkede formanden dirigenten for god mødeledelse og ophævede mødet.

Ved generalforsamlingen deltog 35 medlemmer incl. 4 fra bestyrelsen. Kassereren havde lovligt forfald.

 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med følgende poster.

Formand:         Per Borggaard
Kasserer:          Thomas Karst
Sekretær:          Børge Rasmussen
Medlem:           Palle Madsen
Medlem:           Niels Mahler Jensen

Referent: Børge Rasmussen

 

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
lørdag d. 4. maj 2019 kl. 10:00 i Langstuen på Gjerrild kro

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

6.      Forslag fra medlemmerne.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Per, Palle og Thomas.

8.      Valg af 2 suppleanter.

9.      Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Referat af generalforsamlingen d. 4. maj 2019

Ad pkt. 1
Karen Marianne Kristensen blev valgt som dirigent, og hun indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Ad pkt. 2
På grund af formanden, Per Borggaards, undskyldelige fravær, blev bestyrelsens beretning fremlagt af Børge Rasmussen:

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt fire møder, Referater herfra ligger på hjemmesiden. De forskellige opgaver har som sædvanligt været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandlerne vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål ifm. beretningen.

Vi tager fat på beretningen efter den kendte opskrift:

Vejene

Vejenes tilstand har, vejret taget i betragtning, været tilfredsstillende.

Parkering Forbudt skilte på Eskærvej er sat op i overensstemmelse med kommunens og politiets tilladelse, En enkelt grundejer har været stærkt utilfreds med placeringen, og sagen ligger nu hos vejmyndigheden.

Grenindsamling

Vi vil fortsat satse på to indsamlinger om året. De næste to grenindsamlinger vil ske i uge 44 og uge 18 2020.

Bevoksning og beplantning

Situationen er nogenlunde uændret, og vi kan som sædvanligt kun opfordre alle til at samarbejde med deres omgivelser, for at nå det bedst mulige resultat. Enkelte steder er der meget høje hække, eller beplantning tæt på vejene. Hvis det bliver så galt, at renovations - eller redningskøretøjer ikke kan nå frem, skal det anmeldes til kommunen, som er vejmyndighed.

I fbm. grenafhentning skal det huskes, at bunken skal være klart synlig og kunne nås med grabben fra vejen.

Broen

Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret, og fremmødet var igen kun lige tilstrækkeligt. Broformand og et par hjælpere blandt grundejerne, har igen gjort et virkelig godt job med forberedelserne, og selve arbejdet forløb fint.

Det er for ringe, at det kun er den gamle garde, der møder op. Det ville være glædeligt også at se nogle nye ansigter.

Adgangen til broen bliver stadig smallere, og stien er meget ujævn. Det er derfor besluttet at bede entreprenøren om et tilbud på en passende forbedring.

Redningsposten ved badebroen er stadig intakt.

Et medlem foreslog at dele kontingentet op i et fast kontingent samt ekstra beløb, som man kunne få refunderet, hvis man mødte op og hjalp med udsættelsen og indtagningen af broen.
Forslaget blev afvist med den begrundelse, at det vil være meget vanskeligt at administrere.

 

René Sørensen oplyste, at han har en reservekrans til redningsposten i tilfælde af nyt hærværk.

Drænet i Eskæret

Drænet har efter forholdene (100 mm regn i marts) fungeret tilfredsstillende, selvom vand på det laveste sted ikke helt har kunnet undgås.

Brøndringene i vejen er visse steder i dårlig stand, og en fornyelse af enkelte brøndringe kan blive nødvendig inden for de næste år.

Fritidshusejernes landsforening

Som besluttet på forrige generalforsamling har vi skiftet medlemskab til en forening, som hedder ”Fritidshusejerne/Danske sommerhusudlejere” og tegnet arbejdsskadeforsikring og grundejeransvarsforsikring her. Udover besparelsen, har vi fået god juridisk rådgivning i det forløbne år.

Naboforeningerne

Fibia har nedgravet fiber i området, men retableringen har ikke været helt tilfredsstillende, hvilket er blevet påtalt. Fibia har lovet at ”se på forholdene” her i foråret, men vi er ikke særligt optimistiske.

 

René er ikke tilfreds med retableringen af rabatterne, men Palle forsikrer, at der følges op på sagen.

Diverse

Foreningen har fået et CVR nummer efter krav fra banken.

 

Inddrivelse af kontingent har igen krævet dyr advokatassistance. Kassereren vil uddybe.

 

Ad pkt. 3
Datoen for næste års generalforsamling blev fastlagt på et bestyrelsesmøde efter udsætningen af broen, og det bliver lørdag d. 9. maj.
Samtidig blev det besluttet, at broen tages ind d. 28. september og sættes ud igen næste år d. 4. april.
Disse datoer er allerede lagt på hjemmesiden (
grundejerforeningen-emmedsbo.dk).

 

Ad pkt. 4
Regnskabet, der blev fremlagt af Niels Mahler Jensen, udløste følgende spørgsmål:

Hvorfor bruges hensættelsen på 50 000 kr. ikke til spuling og vedligeholdelse af drænledningen?

Svaret er, at der er tale om en hensættelse, som er reserveret til større reparationer, mens udgift til spuling mm. afholdes under løbende udgifter.

Hvornår og af hvem blev denne hensættelse besluttet?
Da ingen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kunne svare på dette, ønskede forsamlingen en redegørelse for historikken bag denne hensættelse. Når denne redegørelse er klar, vil den blive indsat på dette sted i referatet.

 

Hensættelsen blev ifølge Per Borggaard drøftet på et bestyrelsesmøde i 2008 og vedtaget på den efterfølgende generalforsamling.

 

Ad pkt. 5

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400 kr.

 

Ad pkt. 6

René Sørensen har indsendt følgende 4 forslag:

 

Skilt ud for Eskærvej 6 flyttes og placeres i samråd med ejeren af Eskærvej 6 og bestyrelsen

 

P-forbudsskiltet ud for Eskærvej nr. 6 er placeret uden grundejerens medvirken til denne og er placeret dels på ejerens matrikel, dels lige oven på vand- og kloakforsyning.

 

Således hvis der sker brud eller der skal foretages reparation, kan dette ikke lade sig gøre.

 

Skiltet er opsat i strid med generalforsamlingsbeslutningen á 2015, hvor følgende blev vedtaget:

 

” P-forbudsskiltene vil blive opsat på begge sider af vejen ved indkørslen på Eskærvej.”

 

Således er skiltene opsat i strid med den vedtagne beslutning, da de skal placeres ved indkørslen til Eskærvej og ikke ca. 80 meter nede ad vejen.

 

Bestyrelsen er uenig i ovenstående opfattelse, men efter en del diskussion om beslutningsgrundlaget for den nuværende placering af skiltene, enedes man om, at René og Palle i fællesskab vil søge at finde en anden placering af skiltene, som begge parter kan acceptere.

 

Reetablering af vejstykket Sigridshøjvej til Eskærvej/Pappabanke

 

For at få fordelt trafikken jævnt til og fra området bruges østlige ende af Egholmvej op mod campingpladsen som udkørsel fra området.

 

Vind og vejr har gjort sit til, at denne del af vejen er i sådan forfatning, at der ikke kan køres på denne.

 

Derfor skal grundejerforeningen investere i en lettere renovering af det pågældende vejstykke med stabilt grus samt tromling, så vejstykket kan benyttes og man undgår gennemkørende trafik via øvrige veje i området.

 

Tidligere har der været kontakt til Mehlsen på campingpladsen om en fælles forbedring af vejen uden held. Dog har Mehlsen i vinterperioden skrabet sit stykke af vejen, så den blevet bedre at køre på.

 

Derfor bør grundejerforeningen også sikre, at stykket af Egholmvej også bliver farbar.

 

Mehlsen er ikke interesseret i, at trafikken fra sommerhusområdet kører ud gennem campingpladsen, hvorfor han heller ikke er interesseret i at vedligeholde den del af vejen, som ligger på hans ejendom. Han har dog beskåret træerne langs vejen, så passagen er blevet bedre. Vi vil bede vores entreprenør om at udbedre den del af vejen, som ligger på vores område.

 

 

Etablering af vejbump ud for Eskærvej 6/Eskærvej 1 lige efter svinget

 

Igennem flere år har der været flere farlige situationer på stykket, hvor trafikken af blevet afviklet i al for høj fart, hvor accelerationer rundt i 90-grader svinget har skabt nogle ”nær-ved” situationer.

 

For at sikre de bløde trafikanter på vejen – ofte gående til og fra stranden eller modkørende, etableres vejbump som dem, der er opført på Egholmvej og Tangvej.

 

Når René og Palle forsøger at finde en alternativ placering af P-forbudsskiltene, vil de også undersøge muligheden for en placering af et eventuelt vejbump.

 

Stabiltgrus bunke ved hjørnet af Eskærvej/Egholmvej

 

I 2014 blev det meddelt på generalforsamlingen, at der ville blive placeret en bunke med stabilt grus på ovennævnte hjørne således, at grundejerne i området havde mulighed for at reparere vejen ved kraftige regnskyld, som lavede dybe render i vejen.

 

Desværre var det kun i dette ene år, at bunken blev etableret. Nu er der kun bunken oppe på Græsholmvej.

 

Derfor ønskes bunken tilbage, da de kraftige regnskyl er hårde ved vejstykket således, at grundejerne har mulighed for nødtørftigt at reparere vejen, så større skader på vej og biler samt yderligere udgifter til grundejerforeningen hindres.

 

Palle vil bede vores entreprenør om at lægge en kubikmeter stabilgrus på hjørnet af Eskærvej og Egholmvej.

 

Ad pkt. 7

Per Palle og Thomas blev genvalgt.

 

Ad pkt. 8

Mie Mogensen blev valgt som første suppleant og René Sørensen som anden suppleant.

 

Ad pkt.9

Kirsten Luxhøj Jensen blev genvalgt.

 

Ad pkt. 10

Jean Ditlev blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Eventuelt

Tove Bonnerup tilbød at hjælpe med at finde mailadresserne på de medlemmer, hvis adresser vi mangler. Når vi har de manglende adresser, kan vi orientere dem om foreningens aktiviteter og forhåbentlig få større opbakning til arbejdet med broen samt deltagelse i generalforsamlingen.

 

Et medlem beklagede sig over, at vores naboforeninger bruger et støvdæmpende middel på deres veje, som er meget hårdt over for hundepoter. Vi kan garantere, at vi ikke vil bruge et sådant middel på foreningens veje.

 

Til generalforsamlingen deltog 15 medlemmer.

 

Referent: Børge Rasmussen

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
lørdag d. 5. maj 2018 kl. 10:00 i Café Soffe

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

6.      Forslag fra medlemmerne.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Kirsten og Børge. Kirsten modtager ikke genvalg.

8.      Valg af 2 suppleanter.

9.      Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen

 

1.      Valg af dirigent.

Ingrid Borggaard blev valgt til dirigent. Hun begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden, Per Borggaard fremlagde bestyrelsens beretning:

Bestyrelsen har i det forløbne år kun holdt et enkelt fysisk møde, da det ikke har været muligt at samle bestyrelsen, mens resten af sagerne er ordnet via mail og telefon. Der foreligger derfor kun et enkelt referat på hjemmesiden. De forskellige opgaver har været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandlerne vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål ifm. beretningen.

 

Vi tager fat på beretningen efter den kendte opskrift:

 

 

Vejene.

Vejenes tilstand har, vejret taget i betragtning været tilfredsstillende.

Parkering Forbudt skilte til Eskærvej er bestilt og leveret, men endnu ikke opsat.

 

 

Grenindsamling.

Vi vil fortsat satse på to indsamlinger om året. De næste to grenindsamlinger vil ske i uge 18 og uge 44.
Hvis grenaffaldet ikke ligger i rabatten, men inde på grunden, skal man selv rette henvendelse til Stevnhoved om, hvor affaldet ligger. Det skal ligge således, at det kan nås fra vejen med lastbilens grab.

 

 

Bevoksning og beplantning.

Situationen er desværre nogenlunde uændret, og vi kan kun opfordre alle til at samarbejde med deres omgivelser, for at nå det bedst mulige resultat. Enkelte steder er der meget høje hække, eller beplantning tæt på vejene. Hvis det bliver så galt at renovations - eller redningskøretøjer ikke kan nå frem, skal det anmeldes til kommunen, som er vejmyndighed.

Ifb. grenafhentning skal det huskes, at bunken skal være klart synlig, og kunne nås med grabben fra vejen.

Kommunen har meddelt at Grundejerforeningen nu står for beskæring af bevoksning, på selve gravhøjen, og ikke bare græsslåning af arealet omkring gravhøjen som hidtil.

 

 

 

Broen.

Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret, og fremmødet var lige netop tilstrækkeligt. Broformand og et par hjælpere blandt grundejerne, har igen gjort et virkelig godt job med forberedelserne, og selve arbejdet forløb fint.

Der er indkøbt en buskrydder, til brug omkring og på adgangsvejene til broen.

Den opbevares og bruges af broformanden, som også sørger for nødvendig vedligeholdelse.

Der er vedtaget et reglement for buskrydderens opbevaring, anvendelse og vedligehold.

Redningsposten ved badebroen har været udsat for hærværk, men er blevet repareret.

 

Drænet i Eskæret.

Drænet er blevet inspiceret og spulet sammen med en række af de tilsluttede dræn.

Det lykkedes i øvrigt i den forbindelse, at skaffe grundejerne en væsentlig rabat.

En enkelt grundejer ud for vejens laveste sted har forbedret sit dræn, og vi håber at det kan forhindre oversvømmelser fremover.

Brøndringene i vejen er visse steder i dårlig stand, men så længe de fungerer efter hensigten, behøves der ikke bruges penge på reparation.
Der er ikke dræn i vejens rabat, og overfladevand må ikke ledes til drænet.
Dræntilledningen fra Eskærvej nr. 7 er tilstoppet. Ejeren er kontaktet og klar over problemet.

 

 

Fritidshusejernes landsforening.

Som besluttet på sidste generalforsamling, har vi skiftet forening til en forening, som hedder Fritidshusejerne/Danske sommerhusudlejere og tegnet arbejdsskadeforsikring og grundejeransvarsforsikring her. Det giver en besparelse på godt kr. 3000 om året.

 

Naboforeningerne.

Vi har i det forløbne år kun hørt fra naboforeningerne, ved at de har hængt os ud i anledning af Fibias fiberprojekt. Årsagen er at jeg talte med Fibia og sagde: ”Det må medlemmerne afgøre, vi lægger det på vores hjemmeside”.

Et lokalt blad Djursbladet ringede så og spurgte til vor holdning i bestyrelsen, og fik samme besked.

Bladet kom så med et indlæg om, at vi var negative, og interviewede i den forbindelse Niels Hougaard, som ikke talte pænt om os. Jeg skrev til Niels Hougaard og fortalte ham, hvad vi havde gjort – nemlig stort set det samme som hans forening, men har naturligvis ikke fået noget svar.

Fibia har vist fået de 400 tilmeldinger, som de krævede for at udlægge fiber i området, fint.

 

Diverse.

Foreningen har fået et CVR nummer, efter krav fra banken.

 

Inddrivelse af kontingent, har krævet advokatassistance, kassereren vil uddybe.

 

Høring vedrørende adresseændring, er modtaget af alle grundejere

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

Næste års generalforsamling er d. 4. maj 2019.

 

De næste to grenindsamlinger vil foregå i uge 44 dette efterår og uge 18 næste forår.

Broen tages ind d. 22. september 2018 og sættes ud igen d. 13. april 2019.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Restancer er inddrevet ved hjælp af inkasso.
Vi overvejer at overgå til PBS

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400 kr.

6.      Forslag fra medlemmerne.

Mie og Jan Mogensen foreslog at man ved generalforsamlingen serverer et større traktement med mad, øl og vand for at få en større tilslutning til generalforsamlingen.
Forslaget blev ikke vedtaget med den begrundelse, at et traktement nemt vil komme til at koste, hvad der svarer til halvdelen af den enkeltes kontingent, eller hele kontingentet, hvis der møder to personer op fra en parcel.

Lis & Agner Hølledig spurgte om, hvordan det går med P-forbudsskiltene til Eskærvej.
Skilte og standere er indkøbt og vil blive opstillet d. 3. juni kl. 16.
Hvem ejer vejen mod campingpladsen?
Vejen ejes af campingpladsen, men da ejeren ønsker så lidt færdsel som muligt på vejen, ønsker han ikke at vedligeholde den.
Skal der laves ekstra dræn i Eskæret for at kunne klare den voldsomme nedbør?
Det er op til de enkelte grundejere at vedligeholde og evt. forbedre drænene på deres grunde. Grundejerforeningen står kun for bortledningen af drænvandet fra grundene gennem hovedledningen i selve vejen.
Bevoksningen mod vandet lukker jo efterhånden for udsynet, hvem ejer træerne?
Træerne ejes af campingpladsen.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Kirsten og Børge. Kirsten modtager ikke genvalg.

Børge blev genvalgt og Niels Mahler Jensen blev valgt som ny i bestyrelsen.

8.      Valg af 2 suppleanter.

Mie Mogensen blev valgt som suppleant.

9.      Valg af revisor.

Kirsten Luxhøj Jensen blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant.

Jean Ditlev blev genvalgt som revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
lørdag d. 6. maj 2017 kl. 10:00 i Bønneruphuset

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

6.      Forslag fra medlemmerne.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Per, Palle og Thomas. Alle tre modtager genvalg.

8.      Valg af 2 suppleanter.

9.      Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Referat fra generalforsamlingen

 

1.      Valg af dirigent.
Ingrid Borggaard blev valgt til dirigent. Hun begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsen har i det forløbne år kun holdt et enkelt fysisk møde, mens resten af sagerne er ordnet via mail eller pr telefon. Der foreligger derfor kun et enkelt referat på hjemmesiden. De forskellige opgaver har været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandlerne vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål ifm. beretningen.

Vi tager fat på beretningen efter den kendte opskrift:

Vejene.
Efter at vort samarbejde med kommunen vedr. vedligeholdelse af veje er ophørt, har vi haft Entreprenør - og landbrugsservice fra Ørum til at gøre arbejdet, og det er det ikke blevet ringere af.

Vi har lige haft møde med indehaveren Jan Birch og aftalt, hvordan vi samarbejder fremover.

Han skal på eget initiativ ordne vejene før påske, og derudover når vi rekvirerer ham.

Vi har haft kontakt med campingpladsens ejer vedr. forbedring af vejen fra vort område til pladsen, men ejeren Mehlsen betragter ikke vejen som en fællesvej, vil ikke gøre noget ved den, og ønsker ikke uvedkommende trafik.

Parkering Forbudt skilte til Eskærvej er bestilt, men endnu ikke opsat.

Grenindsamling.
Vi vil fortsat satse på to indsamlinger om året, da det ikke er væsentligt dyrere end en.

Bevoksning og beplantning.
Situationen er desværre nogenlunde uændret, og vi kan kun opfordre alle til at samarbejde med deres omgivelser, for at nå det bedst mulige resultat. Enkelte steder er der meget høje hække, eller beplantning tæt på vejene. Hvis det bliver så galt at renovations - eller redningskøretøjer ikke kan nå frem, skal det anmeldes til kommunen, som er vejmyndighed.

Broen.
Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret, og fremmødet var tilstrækkeligt. Broformand og et par hjælpere blandt grundejerne, har igen gjort et virkelig godt job med forberedelserne, og selve arbejdet forløb fint.

Bord/bænksæt, som blev sat op sidste år, har det stadig godt.

En af grundejerne har sørget for, at der er etableret en redningspost med stedsangivelse ved broens begyndelse. Tak for det - et supergodt initiativ.

Drænet i Eskæret.
Drænet er blevet inspiceret og fungerer tilfredsstillende, men mange af de tilsluttede private dræn trænger til opmærksomhed.

Brøndringene i vejen er visse steder i dårlig stand, men så længe de fungerer efter hensigten, vil vi ikke bruge penge på reparation.

Fritidshusejernes landsforening.
Foreningen har hævet kontingentet til næsten det dobbelte, og da vi kun bruger foreningen i meget begrænset omfang, bør vi overveje, om vi vil fortsætte vort medlemskab.

Generalforsamlingen besluttede at opsige medlemskabet af foreningen.

Naboforeningerne.
Vi har i det forløbne år ikke haft kontakt med naboforeningerne.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.
Næste års generalforsamling er 5. maj 2018.

I samme forbindelse blev det meddelt, at der er grenindsamling i efteråret i uge 44  og uge 18 næste forår.

Broen tages ind d. 23. september 2017 og sættes ud igen d. 7. april 2018.

 

4.     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Thomas Karst var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, og i hans sted fremlagde Per Borggaard regnskabet, som blev godkendt af de fremmødte.

5.     Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 400 kr., hvilket blev vedtaget

 

6.     Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Per, Palle og Thomas.

Alle tre blev genvalgt

8.     Valg af 2 suppleanter.

Per Carlo Jensen blev valgt som første suppleant og Alex Nielsen blev valgt som anden suppleant til bestyrelsen

 

9.     Valg af revisor.

Kirsten Jensen blev genvalgt som revisor.

10.                               Valg af revisorsuppleant.

Jean Ditlev blev genvalgt som revisorsuppleant

11.                               Eventuelt

Naboforeningen har etableret vejbump på Egholmvej, hvilket har sænket farten på vejen betydeligt. Nogle medlemmer foreslog, at vi også laver vejbump på Pappabanke. Vi har tidligere søgt om tilladelse til dette, men har fået afslag. Alex Nielsen vil på bestyrelsens vegne henvende sig til kommunen og høre, om kommunen nu er mere velvilligt stemt.

Til generalforsamlingen var der 20 fremmødte ud over bestyrelsen.

Referent: Børge Rasmussen

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
lørdag d. 7. maj 2016 kl. 10:00 i Bønneruphuset

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

6.      Forslag fra medlemmerne.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Kirsten og Børge.

8.      Valg af 2 suppleanter.

9.      Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen

 

1.      Valg af dirigent.
Ingrid Borggaard blev valgt til dirigent. Hun begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 3 møder. Indholdet fremgår af bestyrelsesreferaterne, som ligger på vor hjemmeside.

 

De forskellige opgaver har været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandleren vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål ifm. beretningen.

 

Vi tager fat med de kendte punkter:Vejene

Kommunen skrabede som sædvanligt vejene i foråret 2015 og påstod at have tilført ca. 90 kubikmeter grus. Da det ikke var til at se, hvor den store mængde grus var endt, protesterede vi, og der blev afholdt et møde i området, uden at der fremkom nogen brugbar forklaring på det forsvundne grus, så vi fastholdt vor protest. Efter telefoniske drøftelser med sagsbehandleren meddelte denne pludseligt, at kommunen ønskede at opsige vor aftale vedr. vejenes vedligeholdelse. Det aftaltes samtidig, at kommunen ikke skulle foretage flere ”vedligehold”. Vi fik så en entreprenør til at lukke hullerne i efteråret, og han har også vedligeholdt vejene her i foråret. Det er vejene ikke blevet ringere af.

Vi afventede så kommunens skriftlige opsigelse af vejaftalen. Den kom ikke, men kommunen foreslog pludselig et møde med vejchefen til afklaring af vort mellemværende. Mødet fandt sted i februar, og kommunen fastholdt, at de havde udført det store arbejde med de mange læs grus. Der var enighed om aftalens opsigelse og kommunen lovede, at den ville se på sagen endnu engang.

Stor var vor overraskelse derfor, da kommunen pludselig accepterede et kompromis, som vi havde foreslået skriftligt året før ”til fuld og endelig afgørelse”.

Nu har vi så ca. 38.000 kr. stående på vor konto hos kommunen. Den afvikles iht. Aftale, ved at kommunen betaler vore attesterede regninger for vejvedligeholdelse, indtil kontoen er tømt.

Vi har fået tilladelse til at opsætte Parkering Forbudt skilte på Eskærvej.


Der opkræves stadig 50 kr. til vejvedligeholdelse over ejendomsskatten. Disse penge går ikke blot i kommunens lomme, men bruges til at betale vores nye entreprenør. I og med, at vi på denne generalforsamling har godkendt ophøret af samarbejdet med kommunen, vil der fremover ikke blive opkrævet vejvedligeholdelse over ejendomsskatten.

 

Nogle kører alt for hurtigt på Græsholmvej, og der blev diskuteret muligheden for at opstille chikaner, men vi besluttede foreløbig ikke at arbejde videre med sagen.

 

P-forbudsskiltene vil blive opsat på begge sider af vejen ved indkørslen på Eskærvej.

 

Sommerhusejerne har ret til at køre ud fra området mod øst via Egholmvej forbi campingpladsen. Passagen på denne del af Egholmvej er til tider vanskelig på grund af plantevækst langs siderne og på grund af regnvandskløfter samt en høj midterrabat. Derfor vil vi henvende os til Mehlsen og bede ham vedligeholde sin del af vejen.


Grenindsamling

Opgaven varetages fortsat af vognmand Stenhoved og fungerer rimeligt. Han har husket at fakturere også den glemte faktura fra 2014.

 

Vi vil fortsat satse på to indsamlinger om året, da det ikke er væsentligt dyrere.


Hvis nogen ikke får afhentet grenaffald, skal de henvende sig til et bestyrelsesmedlem, som så vil få Stevnhoved til at komme igen og hente det. Det vil han ikke tage ekstra betaling for, hvis det er ham, som har overset affaldet.

 

 

Bevoksning og beplantning

Vi har i årets løb fulgt udviklingen i generende bevoksning og må desværre konstatere, at situationen er nogenlunde uændret.

 

En grundejers hæk er blevet så bred, at den er til gene for færdslen på Eskærvej.

Vi vil sende ham et brev med opfordring til at klippe hækken.

 

 

Broen

Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret. Og fremmødet var tilstrækkeligt ikke mindst, fordi der var mødt et par effektive medlemmer fra naboforeningen. Broformand og et par hjælpere blandt grundejerne har igen gjort et virkelig godt job med forberedelserne.

Samtidig med broudlægningen fik vi opsat et bord/bænksæt, som vi håber vil blive benyttet efter hensigten.Drænet i Eskæret

Drænet er blevet inspiceret, og vi må konstatere, at det trænger til vedligehold udover spuling..

Den øverste brøndring i flere af brøndene er kørt i stykker af den tunge trafik (renovationsafhentning mm.), og de skal repareres snarest. Pengene går fra den særlige hensættelse på 50 000 kr.Naboforeningerne

Der har i 2015 været afholdt et møde på kommunens initiativ for at drøfte et forslag om et fælles vejlaug for hele området. Kommunen skulle så stå for arbejdet, og betaling opkræves sammen med kommuneskatten. Vi lovede at drøfte det på denne generalforsamling, men stillede intet i udsigt.


Til dette års generalforsamling var mødt Antja Krogh fra Grundejerforeningen Albertinelund, som vi gerne vil have et samarbejde med omkring broen, vejvedligeholdelse, grenafhentning mm.

 

 

Vedtagelser:

Tidspunkt for indtagning af broen er d. 24. september.

Udlægning næste år er d. 8. april 2017.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

Næste års generalforsamling er 6. maj 2017.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Foreningens kasserer, Thomas Karst, gennemgik regnskabet for 2015.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

 

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 400 kr.


Dette blev vedtaget.

6.      Forslag fra medlemmerne.

 

Strandområdet har efterhånden ændret sig meget og der ligger en del - til

tider ildelugtende - tang - jeg vil foreslå, at stranden harves og renses.


Vi tvivler på, at vi kan få lov til at harve stranden, for det er jo en offentlig strand og ikke ”vores strand”, og desuden vil problemet med tang genopstå, så snart der kommer en ny storm.

Stranden er desuden mere eller mindre forurenet med menneskeskabt affald, og her vil vi opfordre til at deltage i den strandrensningsdag, som borgerforeningen i Bønnerup hvert år arrangerer.

 

 

På vores adresse - Pappabanke 14, har vi problemer med teledækning. Vi

har haft gæster og besøgende med forskellige teleudbydere - og problemet er

generelt. Sidste sommer mødte jeg tilfældigt Børge Rasmussen, luftede

problemet. Jeg kontaktede TDC (det skete der ikke noget ved).

Grundejerforeningen meldte tilbage, at de ikke - umiddelbart - ville gøre

noget.

Den 29.09.2015 var der en avisartikkel, hvorefter Gjerrild Nordstrands

Camping og Gjerrild Nordstrands Grundejerforening med temaet bedre tv- og

mobildækning ved Gjerrild Nordstrand havde inviteret Kommune, teleudbydere

m.fl. til møde.

Jeg ved, at jeg ikke er den eneste med disse problemer, men kunne vi sammen

finde ud af, hvor mange, der har problemer og sammen via Grundejerforeningen

kontakte udbyder og Kommune, eller evt. spørge i Gjerrild Nordstrands

Grundejerforening om problemet er udbedret.

NB jeg vil gøre opmærksom på, at vi endnu ikke har været så meget i

sommerhuset i år, men i påsken var problemet der stadig.

Jeg håber på opbakning da jeg fornemmer, at “presset” skal komme fra en

større gruppe.

 

Kirsten Jensen og Antja Krogh vil spørge, om campingpladsen også har problemer med teledækningen og vil sammen lave en henvendelse til TDC om problemet.7.      Valg af bestyrelse.

På valg er Kirsten Frederiksen og Børge Rasmussen.

Begge blev genvalgt.


8.      Valg af 2 suppleanter.

Per Carlo Jensen blev valgt som første suppleant og Alex Nielsen blev valgt som anden suppleant til bestyrelsen.9.      Valg af revisor.

Kirsten Jensen blev genvalgt som revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

Jean Ditlev blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

René Sørensen har sørget for, at ”vores strand” har fået et strandnummer, hvilket er en forudsætning for, at vi også kan få en redningspost fra TrygFonden. Når denne kommer, vil han opsætte den på området ved siden af bord/bænk-sættet.

 

 

Til generalforsamlingen var der 19 fremmødte ud over bestyrelsen.

 

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
lørdag d. 2. maj 2015 kl. 10:00 i Bønneruphuset

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

6.      Forslag fra medlemmerne.
Forslag  om at ansøge Tryg-fonden om at opstille en redningskrans.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Thomas, Per og Henrik. Sidstnævnte er trådt ud af bestyrelsen og ønsker derfor ikke genvalg

8.      Valg af 2 suppleanter.

9.      Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen

 

12. Valg af dirigent.
Ingrid Borggaard blev valgt til dirigent. Hun begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

13. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Vi har i det forløbne år holdt 1 møde og har her behandlet de sædvanlige sager. Dem vil jeg ikke bruge megen tid på, da de jo fremgår af referaterne på vores hjemmeside, men hvis nogen føler, at der mangler noget, håber jeg at I vil spørge. Derudover har vi behandlet løbende sager ved at kommunikere via mail og telefon.

De forskellige opgaver har været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandleren vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål.

Vi tager fat med de kendte punkter:

Vejene

Kommunen har som sædvanligt skabet vejene og tilført grus.

Vi bad sidste år kommunen om at give vejene en kærlig omgang, således at de holder lidt bedre. Det kan vi se på regnskabet, for der er brugt over kr. 28 000, og saldoen er derfor nede på godt kr. 9 000.

Desværre kan vi ikke se det på vejene, der er som de plejer. Vi har heller ikke den store tro på, at det bliver meget bedre, men drøfter det altså fortsat med kommunen og har bedt om en forklaring på det høje forbrug.

Vedligeholdelse af stien mellem Egholmvej og Eskærvej er ikke kommet i gang trods aftalen med kommunen.

Trappen, som var blevet ødelagt af et køretøj, er blevet repareret, og der er udlagt tre store sten for at forhindre gentagelser.

Et medlem har beklaget sig til kommunen over et stort hul i krydset Egholmvej/Eskærvej og kun fået et meget mangelfuldt svar.

Da det er et tilbagevendende problem med store huller på dette sted, fordi regnvandet fra bakkerne på Egholmvej og Pappabanke skyller forbi her, foreslår et medlem at lede vandet i en ledning under krydset og eventuelt videre til drænledningen i Eskærvej.

Formanden oplyste, at foreningen har en konto hos kommunen til vedligeholdelse af vejene. Den nuværende saldo er efter årets indbetalinger ca. 15 000 kr., hvilket skulle række til et års vedligeholdelse, hvorfor der kun opkræves 50 kr. til denne konto over ejendomsskatten. Hvis saldoen falder for meget, vil opkrævningen stige til 100 kr. årligt.

Et medlem spurgte, om enhver beboer kan rekvirere kommunen til at komme og reparere huller i vejene. Formanden svarede, at det kan vi ikke åbne for, for så vil vores vejkonto hos kommunen hurtigt blive tørlagt. Hvis en beboer mener, at vejene absolut skal repareres, kan han henvende sig til Kirsten Frederiksen, som så vil tage stilling til en eventuel reparation af vejene.

Børge Rasmussen vil bede Lasse Stevnhoved om at læsse et par kubikmeter stabilgrus af på pladsen ved containerne på Græsholmvej og i rabatten på Egholmvej ud for Eskærvej nr. 2. Så kan beboerne hente materiale her, hvis de selv vil udbedre skader i vejene.


Grenindsamling

Opgaven varetages af vognmand Stevnhoved og fungerer rimeligt. Vi regner med at fortsætte med to afhentninger om året, da dette ser ud til at fungere godt.

En grundejer på Brunebanke anbringer stadig sit grenaffald i rabatten på Egholmvej - måske i håb om gratis afhentning.

 

Bevoksning og beplantning

Vi har i årets løb registreret, at generende bevoksning i et ikke uvæsentligt omfang er blevet fjernet. Det er glædeligt, men desværre er der en del tilbage at ønske, og vi appellerer derfor fortsat til de resterende grundejere med generende bevoksning om at få det fjernet.

Asketræerne langs stien fra Eskærvej til broen er fjernet på privat initiativ, det er glædeligt for flere generede grundejere.

Henrik skal have tak for sit initiativ i den sag – men desværre har han valgt at træde ud af bestyrelsen.

Der er stadig problemer med beplantning på Egholmvej, som rager ud over skel. Et medlem mener, at kommunen, som er vejmyndighed, er villig til at foretage beskæring i sådanne tilfælde på ejerens regning.

 

Broen

Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret. Fremmødet var ikke imponerende, men tilstrækkeligt pga. den nye vogn, som broformanden har fået fremstillet. Det har lettet arbejdet meget, så I kan roligt møde op fremover. Stor tak til broteamet.

Drænet i Eskæret

Drænet har fungeret upåklageligt trods den nedsatte vedligeholdelsesfrekvens.

Drænet vil dog blive inspiceret i år.

 

Der har i vinter og foråret været en stor sø på Eskærvej 16 og 18, så der er åbenbart noget i vejen med drænet. Enten er det fordi, drænrørene inde på matriklerne er stoppede og ikke kan opsamle vandet, eller også er drænledningen ude under vejen stoppet, så vandet ikke kan ledes bort. Dette vil blive afklaret ved den planlagte inspektion.

Naboforeningerne

Vi ved fra Kirsten, som har deltaget i et møde med Albertinelund Lejer- og Ejerforening, hvor foreningens fremtid blev drøftet, at foreningen søges videreført med Rene som formand, men intet er endnu sikkert.

 

Vedtagelser:

Tidspunkt for indtagning af broen er d. 26. september.

Udlægning næste år er d. 9. april 2016.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

14. Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

Næste års generalforsamling er 7. maj 2016.

15. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Foreningens kasserer, Thomas Karst, havde meldt afbud. I hans sted gennemgik Børge Rasmussen regnskabet for 2014.

Regnskabet blev godkendt, efter at forsamlingen havde fået en uddybende forklaring til nogle af posterne.

 

16. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 400 kr.


Dette blev vedtaget.

17. Forslag fra medlemmerne.

René Sørensen har foreslået foreningen at ansøge Tryg Fonden om opstilling af en redningskrans ved badebroen. Forsamlingen bifaldt forslaget, og René vil nu gå videre med sagen. Samtidig vil ”vores” strand få et officielt strandnummer, som kan oplyses til redningstjenesten i tilfælde af en ulykke.

18. Valg af bestyrelse.

På valg er Per Borggaard, Thomas Karst og Henrik Lüneborg.
Sidstnævnte er trådt ud af bestyrelsen og ønsker derfor ikke genvalg.

Per Borggaard og Thomas Karst blev genvalgt, og Palle Madsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vil snarest konstituere sig – se fordelingen af posterne på hjemmesiden.

19. Valg af 2 suppleanter.

Per Carlo Jensen blev valgt som første suppleant og Alex Nielsen blev valgt som anden suppleant til bestyrelsen.


Et medlem påtalte, at bestyrelsen burde have indkaldt en suppleant til at indtræde i stedet for Henrik Lüneborg. Det har han fuldstændig ret i, og bestyrelsen beklager meget dette.

20. Valg af revisor.

Kirsten Luxhøj blev genvalgt som revisor.

21. Valg af revisorsuppleant.

Jean Ditlev blev genvalgt som revisorsuppleant.

22. Eventuelt


Bestyrelsen bedes rette henvendelse til Mehlsen fra campingpladsen og bede ham vedligeholde sin del af Egholmvej, da grundejerne har ret til at køre denne vej ud af området, men ikke ind.

 

 

Til generalforsamlingen var der 12 fremmødte ud over bestyrelsen.

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
lørdag d. 3. maj 2014 kl. 10:00 i Bønneruphuset

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

6.      Forslag fra medlemmerne.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Kirsten Frederiksen og Børge Rasmussen.

8.      Valg af 2 suppleanter.

9.      Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11.    Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.


Referat fra generalforsamlingen

 

1.      Valg af dirigent.


Ingrid Borggaard blev valgt til dirigent. Hun begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

 

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.


Bestyrelsen har igen i det forløbne år holdt 2 møder. Indholdet fremgår af bestyrelsesreferaterne, som ligger på vor hjemmeside.

 

De forskellige opgaver har været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandleren vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål efter beretningen.

 

Vi tager fat med de kendte punkter:

 

Vejene.

Kommunen har som sædvanligt skrabet vejene, og tilstanden er uændret og ikke imponerende. Sidste år lovede kommunen at undersøge, om vedligeholdelsen kunne forbedres således, at holdbarheden forlænges, men vi har trods rykkere intet hørt.

Opfyldning af huller i stien mellem Engholmvej og Eskærvej, som vi aftalte, at kommunen skulle foretage som en del af vejvedligeholdelsen, er heller ikke sket – vi har rykket og håber det lykkes i år.

Saldoen og forbruget på vejkontoen har vi i år modtaget på forespørgsel. Saldoen er nogenlunde uændret på ca. kr. 30 000 i vort favør, og der er i året brugt ca. kr. xxxx.

Kommunens tilsagn om at give vejene en kærlig omgang, således at de holder lidt bedre, har vi ikke set resultater af, så vor mistro sidste år ser ud til at være velbegrundet.

Henrik, som har erfaring med grusveje, mener dog heller ikke, at det kan blive meget bedre med det terræn, vi har i området.

 

Grenindsamling.

Opgaven varetages af vognmand Stevnhoved og fungerer rimeligt nu igen til en fornuftig pris, hvis han har husket at fakturere det hele?

 

Vi vil fremover satse på to indsamlinger om året, da det ikke ser ud til at blive dyrere..

 

Bevoksning og beplantning.

Vi har i årets løb fulgt udviklingen i generende bevoksning og skriftligt anmodet en række grundejere om at foretage beskæring. Det har i en række tilfælde givet resultat, men der er desværre stadig grundejere, som ignorerer vores høflige anmodning,

Og vi har derfor besluttet at gennemføre en prøvesag, for at se om argumentet med ”at udsigten til hav” holder.

 

Broen.

Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret. Og fremmødet, især her i foråret var godt. Broformanden og et par hjælpere blandt grundejerne har igen gjort et virkelig godt job med forberedelserne, og den nye vogn til transport af broelementerne er en stor lettelse, så I kan roligt møde op fremover.

Stor tak til broteamet.

 

I den forbindelse vil jeg nævne at Bønnerup Strands Borgerforening i foråret arrangerede strandrensning og opfordrede bl. a. vor grundejerforening til at deltage.

Der var god deltagelse generelt, men desværre kun få fra vor forening – det kan vi ikke være bekendt.

Nå, men der blev samlet en kolossal mængde skidt, og det blev kørt bort på Borgerforeningens foranledning.

Bestyrelsen opfordrer til en bedre deltagelse fra vor forening, næste gang vi får opfordringen.

Desuden kunne det blive aktuelt at vor forening bliver medlem af Borgerforeningen.

 

Drænet i Eskæret.

Drænet har fungeret upåklageligt, trods den nedsatte vedligeholdelsesfrekvens..

 

Naboforeningerne.

Albertinelund lejer- og ejerforening giver stadig ikke livstegn fra sig, og fremtiden er således uafklaret.

 

Vedtagelser:

·        Tidspunkt for indtagning af broen er d. 27. september.

·        Udlægning næste år er d.11. april 2015.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden debat.

 

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.


Næste års generalforsamling er 2. maj 2015.

 

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.


Foreningens kasserer, Thomas Karst, fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer. Thomas fortalte, at der har været de sædvanlige problemer med nogle medlemmer, som skulle have flere rykkere før de betalte, og at der stadig er en enkelt restance. Desuden har der været problemer med at få oplyst navn og adresse på nye ejere samt adresser på grundejere, der er flyttet.

 

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.


Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 400 kr.
Dette blev vedtaget.

 

6.      Forslag fra medlemmerne.

 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Kirsten Frederiksen og Børge Rasmussen.

 

Begge blev genvalgt.

På et kort bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret (se hjemmesiden).

 

8.      Valg af 2 suppleanter.

 

Alex Nielsen og Per Carlo Jensen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

 

9.      Valg af revisor.


Kirsten Luxhøj blev genvalgt som revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.


Jean Ditlev blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Jens Buhr foreslog, at foreningen indkøbte en minesøger, som medlemmerne kunne låne til fx at finde skjulte skelpæle. Forslaget blev ikke bakket op, da man mente, at man sagtens kunne genfinde forsvundne skelpæle ved hjælp af en spade og et målebånd.

 

Jens Buhr meddelte også, at hvis et medlem ønskede at fælde et træ som led i at rydde generende plantevækst, kunne man henvende sig til ham. Bestyrelsen syntes godt om initiativet, men kunne ikke stå inde for, at det skete i foreningens regi på grund af manglende forsikring i tilfælde af uheld i forbindelse med arbejdet.

 

Til slut takkede formanden de 18 fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.

 

 

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
lørdag d. 4. maj 2013 kl. 10:00 i Bønneruphuset

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

6.      Forslag fra medlemmerne.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Per Borggaard, Thomas Karst og Henrik Lüneborg.

8.      Valg af 2 suppleanter.

9.      Valg af revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen

 

1.      Valg af dirigent.
Ingrid Borggaard blev valgt til dirigent. Hun begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2.      Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 2 møder, og har her behandlet de sædvanlige sager. Dem vil jeg ikke bruge megen tid på, da de jo fremgår af referaterne på vor hjemmeside, men hvis nogen føler at der mangler noget, håber jeg at I vil spørge.

De forskellige opgaver har været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandleren vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål.

Vi tager fat med de kendte punkter:

Vejene.

Kommunen har som sædvanligt skrabet vejene, og tilstanden er acceptabel uden at imponere. Dog har de her til foråret været mindre hullede end der plejer.

Det bestilte regnskab, har vi i år modtaget telefonisk på forespørgsel. Saldoen er nogenlunde uændret på ca. kr. 30 000 i vor favør, men noget regnskab, som vi har krav på, er det heller ikke blevet til i år.

Vi har bedt kommunen om at give vejene en kærlig omgang, således at de holder lidt bedre. Vi har dog ikke den store tro på, at det bliver meget bedre, men drøfter det altså fortsat med kommunen.

Som noget nyt har vi bedt kommunen om også at vedligeholde stien mellem Egholmvej og Eskærvej, der i perioder har været vandskadet.

Grenindsamling.

Opgaven varetages af vognmand Stenhoved, og fungere rimeligt, men den billigere pris vi oplevede første år er pist væk. Det er blevet markant dyrere, hvilket vi vil drøfte med ham, og derefter overveje, hvad vi skal gøre fremover.

Vi har undersøgt, hvor meget to ganges grenafhentning bliver dyrere. Svaret er, at for samme samlede grenmængde vil det ikke blive dyrere, og vi vil derfor gå tilbage til to ganges indsamling. Næste grenindsamling bliver i slutningen af oktober.

En grundejer på Brunebanke har fundet på at anbringe sit grenaffald i rabatten på Egholmvej - måske i håb om gratis afhentning. Bestyrelsen har besigtiget forholdet og tilskrevet grundejeren med en anmodning om at få affaldet fjernet. I modsat fald vil vi overgive sagen til kommunen, som jo er vejmyndighed for området.

Bevoksning og beplantning.

Vi har i årets løb registreret at generende bevoksning, i et ikke uvæsentligt omfang er blevet fjernet. Det er glædeligt, men desværre er der en del tilbage at ønske, og vi appellerer derfor fortsat til de resterende grundejere med generende bevoksning om at få det fjernet.

I grelle tilfælde vil bestyrelsen forsøge at hjælpe med at finde en løsning, men mulighederne er, som I ved, begrænsede.

Broen.

Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret. Og fremmødet, især her i foråret, var igen tilstrækkeligt. Broformand op et par hjælpere blandt grundejerne, har gjort et virkelig godt job med forberedelserne, og har bl. a. lavet en ny vogn til transport af broelementerne. Det har lettet arbejdet meget, så I kan roligt møde op fremover. Stor tak til broteamet.

Drænet i Eskæret.

Drænet har fungeret upåklageligt, trods den nedsatte vedligeholdelsesfrekvens..

Naboforeningerne.

Vi har, repræsenteret af Kirsten, deltaget i et møde med Albertinelund lejer- og ejerforening, hvor foreningens fremtid blev drøftet. Formand Steen René er trådt tilbage sammen med bestyrelsen, og der er valgt en midlertidig bestyrelse der skal komme med forslag til foreningens fortsatte beståen eller nedlæggelse. Situationen er ret kaotisk, og vi blev ikke meget klogere på mødet.

Generalforsamlingen diskuterede en evt. sammenlægning af Albertinelund og vores grundejerforening, og med vores vedtægter, så der er obligatorisk medlemskab. Dette vil dog kræve en ændring af deklarationen for Albertinelunds udstykning, hvilket nok ikke kan lade sig gøre.

 

Vedtagelser:

·        Tidspunkt for indtagning af bro er d. 28. september.

·        Udlægning næste år er d.12. april 2014.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

3.      Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

Næste år afholdes generalforsamlingen d. 3. maj

4.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Foreningens kasserer, Thomas Karst, havde meldt afbud, i hans sted gennemgik Børge Rasmussen regnskabet for 2012.

5.      Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 400 kr.
Dette blev vedtaget.

6.      Forslag fra medlemmerne.

Et medlem af foreningen ville bede generalforsamlingen pålægge bestyrelsen at gribe ind over for et medlem, som har generende plantevækst på sin grund. Han har foretaget en underskriftindsamling blandt 13 naboer, som også følte sig generet af plantevæksten og afleveret denne til den pågældende grundejer. Nu har henvendelsen imidlertid fået grundejeren til at rydde planterne, hvorfor medlemmet trækker sit forslag til dagsordenen tilbage.

Generalforsamlingen fandt, at det var en god måde at løse problemet med generende plantevækst på og opfordrer andre, der er i samme situation til også at lave en fælles henvendelse til grundejere, som vægrer sig ved at holde deres plantevækst nede.

7.      Valg af bestyrelse.
På valg er Per Borggaard, Thomas Karst og Henrik Lüneborg.

Alle tre blev genvalgt, og på et efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at konstituere sig uændret. (se hjemmesiden)

8.      Valg af 2 suppleanter.

Alex Nielsen og Per Carlo Jensen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

9.      Valg af revisor.

Kirsten Luxhøj blev genvalgt som revisor.

10. Valg af revisorsuppleant.

Jean Ditlev blev valgt som ny revisorsuppleant.

11. Eventuelt

En del af trinene på trappen ned til stranden er beskadiget. En af grundejerne har set et par drenge køre ned ad trappen med en ATV og har også set de samme drenge gøre rundt på stranden og i vores område med stor fart. Vi mener at vide, hvem drengene er, og vi vil henvende os til deres forældre og bede dem udbedre de skader, som er forvoldt på trappen, samt få drengene til at udvise større hensyn med deres kørsel.

 

 

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Emmedsbo
lørdag d. 12. maj 2012 kl. 10:00 i Bønneruphuset

 

Dagsorden

1.       Valg af dirigent.

2.       Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.       Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.       Drænet i Eskæret.

6.       Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

7.       Forslag fra medlemmerne.

8.       Valg af bestyrelse.
På valg er Kirsten Frederiksen og Børge Rasmussen. Begge er villige til genvalg.

9.       Valg af 2 suppleanter.

10.   Valg af revisor.

11.   Valg af revisorsuppleant.

12.   Eventuelt

Referat

ad pkt. 1:

Formanden bød velkommen til de fremmødte, hvorefter Ingrid Borggaard blev valgt som dirigent.

 

Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorefter hun gav ordet til formanden, Per Borggaard, som fremlagde følgende beretning på bestyrelsens vegne:

 

ad pkt. 2:

 

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 3 møder, og har her for det meste behandlet de sædvanlige sager. Dem vil jeg ikke bruge megen tid på, så hvis nogen føler at der mangler noget, håber jeg at I vil spørge.

 

De forskellige opgaver har været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandleren vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål.

 

Vi tager fat med de kendte punkter:

 

Skiltning.

”Indkørsel forbudt” skiltene fra nord til Pappabanke og Doggerbanke er vist strengt taget ikke i overensstemmelse med vejmyndighedens ønsker, men vi har besluttet at lade dem stå indtil evt. påtale, idet for megen trafik op ad bakkerne er hård ved vejen.

 

Vejene

Kommunen har som sædvanligt skrabet vejene, og tilstanden er acceptabel uden at imponere.

Det bestilte regnskab har vi i år modtaget i form af en mail med saldo. Den er på godt kr. 30 000 i vort favør, men noget regnskab, som vi har krav på, er det ikke blevet til.

Vi har bedt kommunen om at give de første meter af Græsholmvej en kærlig omgang, da der her plejer at være store huller.

Vi må erkende at vejene ikke er anlagt efter nugældende anbefalinger, ligesom vejenes optimale profil heller ikke opretholdes. Det drøfter vi fortsat med kommunen, og håber på en bedring

Rabatten langs Græsholmvej og på hjørnet af Gavnøvej mod den nye udstykning bliver fremover holdt nede, af Brd. Thomsen Nimtofte, med en specialmaskine. Denne kan også klare det grønne område omkring gravhøjen.

Der er pt. en dialog med en grundejer om et par træer på grænsen til gravhøjen, mhp.  bedre havudsigten for et par bagved boende grundejere

 

Grenindsamling

Opgaven varetages af vognmand Stenhoved og fungerer efter visse indkørings-vanskeligheder rimeligt, og så er det markant billigere.

Da vi kun har grenindsamling en gang om året i slutningen af april, er det meget uhensigtsmæssigt og uskønt at anbringe store bunker grene ud til vejen længe før de afhentes.

Det indebærer i øvrigt en alvorlig brandfare i tørre perioder, og skal også derfor undgås.

I øvrigt er vi ved at undersøge, hvor meget to ganges grenafhentning bliver dyrere.

 

Bevoksning og beplantning

Vi har, som I ved, i årets løb registreret generende bevoksning vha. udsendte spørgeskemaer. Ca. halvdelen af grundejerne har deltaget, og det ser også ud som om, at det allerede har haft en vis virkning, idet der er beskåret meget mere i år, end vi har set de tidligere år.

Det er glædeligt, og det er vort håb, at registreringen fortsat kan bruges, når I drøfter problemerne med rette vedkommende. Desværre vil der jo nok være enkelte, som ikke er imødekommende, og i de tilfælde ser vi gerne en tilbagemelding til bestyrelsen, således at vi kan opretholde en oversigt over resterende generende bevoksning.

I grelle tilfælde har kommunen lovet at assistere i overtalelsesbestræbelserne, ved udstedelses af et påbud.

Hjælper det ikke kan foreningen, som vi blev enige om det gå rettens vej, men det håber og tror vi ikke bliver nødvendigt.

Nogle af Grundejerforeningens medlemmer har tilbudt at hjælpe med træfældning, hvis ejermanden ikke selv er i stand til at klare opgaven. Det er meget positivt, men vi skal lige have klaret et evt. forsikringsspørgsmål, inden vi går i gang.

 

Broen

Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret. Og fremmødet, især her i foråret, var ikke dårligt ift. hvad vi er vant til.

 

Drænet.

Drænet bliver ikke renset i år, med mindre der opstår problemer. Vi vil nemlig gerne se om det er nødvendigt at gøre det hvert år, da det er en ikke helt ringe omkostning, Vi har desuden erfaret at mange kommuner ikke anbefaler for hyppig rensning, da det slider mærkbart på rørsystemet.

 

Naboforeningerne.

Vi har endnu ikke haft det årlige møde med naboforeningerne, men forventer en snarlig indkaldelse

 

 

Debat af de enkelte punkter i beretningen

 

ad vejene:

Vejene høvles ca. 3 gange af Norddjurs kommune.

 

ad grenindsamling:

Tilslutning til afhentning af grene en gang årligt. Den enkelte ejer opfordres til at lægge grene til afhentning på egen grund og ikke lang tid forud for afhentning.

 

ad bevoksning og beplantning:

Bestyrelsen har modtaget mange markeringer på udsendte kort vedr. plantevækst, der generer ved skygge eller for udsigt til havet. Den enkelte ejer skal forsøge at løse problemet ved en god nabosnak. Kan det ikke lade sig gøre, vil en henvendelse til bestyrelsen resultere i en besigtigelse af problemet. Er problemet relevant iflg. vedtægterne vil bestyrelsen gå videre med sagen.

Generalforsamlingen ønsker, at bestræbelserne på at holde beplantningen nede, så flest muligt får havudsigt, skal videreføres, idet kun en enkelt grundejer var imod.

 

ad broen:

Broen tages ind 22. september kl. 10:00, hvor bestyrelsen forventer fornøden frivillig deltagelse. Der vil som sædvanlig være tilpas med øl og vand til de hjælpende hænder.

 

ad drænet:

Efter faglig rådgivning vil drænet i fremtiden først blive spulet, når det viser sig nødvendigt.

 

ad naboforeningerne:

På det årlige møde med naboforeningerne er hovedemnerne normalt vand, vejvedligeholdelse og problemer omkring beplantning.

 

 

ad pkt. 3:

Næste års generalforsamling bliver d. 4. maj kl. 10 i Bønneruphuset.

 

ad pkt. 4:

Regnskabet, som for 2011 viste et overskud på 7.536 kr., blev fremlagt af kassereren og vedtaget uden kommentarer.

ad pkt. 5:

Næste års kontingent blev vedtaget uændret til 400 kr.

 

ad pkt. 6:

Forslag fra medlemmer. Ingen.

ad pkt. 7:

Kirsten Frederiksen og Børge Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.

 

ad pkt. 8:

Alex Nielsen og Per Carlo Jensen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

 

ad pkt. 9:

Kirsten Luxhøj Jensen blev genvalgt som revisor.

 

ad pkt. 10:

Vagn Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Eventuelt:

Opfordring til, at man husker at oplyse sin emailadresse og husker at meddele, hvis der er ændringer.

 En drøftelse af, at man i sommerhusområdet tager hensyn til hinanden f. eks. ved ikke for høj afspilning af radio, tilpas langsom kørsel, plæneklipning i de anførte tidsrum og ikke mindst fleksibilitet omkring generende beplantning, så man fortsat vil glæde sig til at komme i sommerhus i Grundejerforeningen Emmedsbo.

 

Referent: Henrik Lüneborg

 

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

 

Formand:            Per Borggaard

Sekretær:            Børge Rasmussen

Kasserer:             Thomas Karst

Medlem:             Kirsten Frederiksen

Medlem:             Henrik Lüneborg

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2011 i Grundejerforeningen Emmedsbo
lørdag d. 7. maj kl. 10:00 i Bønneruphuset

 

Dagsorden

1.       Valg af dirigent.

2.       Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.       Meddelelse om datoen for næste års generalforsamling.

4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.       Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

6.       Forslag fra medlemmerne.

7.       Valg af bestyrelse.
På valg er Thomas Karst, Per Morten Borggaard og Jan Mogensen.
Thomas og Per er villige til genvalg, mens Jan ikke genopstiller.

8.       Valg af 2 suppleanter.

9.       Valg af revisor.

10.   Valg af revisorsuppleant.

11.   Eventuelt

 

Referat

 

ad pkt. 1:

Formanden bød velkommen til de 18 fremmødte, hvorefter Kirsten Frederiksen blev valgt som dirigent.

 

Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorefter hun gav ordet til formanden, Per Borggaard, som fremlagde følgende beretning på bestyrelsens vegne:

 

ad pkt. 2:

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 3 møder, og har her for det meste behandlet de sædvanlige sager. Dem vil jeg ikke bruge megen tid på, så hvis nogen føler at der mangler noget, håber jeg, at der spørges ”ind til det” som det jo hedder på nudansk.

 

De forskellige opgaver har været fordelt på bestyrelsens medlemmer, og sagsbehandleren vil derfor om nødvendigt kunne give uddybende svar på evt. spørgsmål.

 

Vi tager fat med de kendte punkter:

 

Skiltning.

Kommunen har som oplyst på sidste generalforsamling påtaget sig opgaven, og vi har ikke i det forløbne år hørt noget derfra.

 

Vejene

Kommunen har som sædvanligt skrabet vejene, og tilstanden er acceptabel uden at imponere.

Det bestilte regnskab har vi trods flere løfter ikke modtaget, men vi har fået en kontoudskrift fra vor naboforening, som viser at saldoen pr. 22.01.10 var på kr. -32.707.

Det kan imidlertid ikke passe idet saldoen primo 2009 var på kr. - 33.842, men på vort sidst modtagne regnskab var saldoen primo 2008 på kr. +19.672.

Der er altså rod i regnskabet, og det må være grunden til, at vi ikke modtager det som flere gange lovet.

Rabatten langs Græsholmvej og på hjørnet af Gavnøvej mod den nye udstykning er blevet renset og træstubbene fræset, således at det fremover skulle kunne vedligeholdes ( slås ) med en specialmaskine. Denne skulle også kunne klare det grønne område omkring gravhøjen.

I forbindelse med kloakeringen af udstykningen bag vort område, blev en stor del af Pappabanke gravet op og reetableret. Det blev gjort godt og den reetablerede del af vejen er klart bedre end tidligere. Det ses bl.a. af at den kraftige stigning i den nordlige ende har holdt til vinterens strabadser, det er glædeligt.

 

Grenindsamling

Opgaven er overgivet til en privat vognmand, og vi håber det kommer til at fungere samt bliver billigere.

 

Bevoksning og beplantning

Manglende beskæring og alt for store træer er stadig et problem, og vi må fra bestyrelsens side stærkt opfordre til, at alle efterlever de tinglyste bestemmelser samt tager hensyn til ”bagboer”.

I årets løb har der været en sag om et generende træ, hvor kommunen efter klage fra grundejer og grundejerforening har udstedt påbud og efterfølgende har ejeren af ejendommen med det generende træ fået træet fjernet.

Forløbet giver anledning til en vis optimisme, hvad angår generende bevoksning, og bestyrelsen vil

overveje at gennemføre en prøvesag, hvis der dukker et nyt oplagt tilfælde op.

Et par grundejere på Doggerbanke har plantet hæk for tæt på vejen, og har fået en henstilling fra grundejerforeningen om at få forholdet bragt i orden. 

 

Broen

Broen blev taget ind i efteråret og sat ud igen i foråret. Men fremmødet, især her i foråret, var for at sige det direkte, luset. Det kan medlemmerne sgu ikke være bekendt - det er ellers hyggeligt at være med, så mød op. Alternativet vil være en kontingentforhøjelse på ca. kr. 100.

Men det sølle fremmøde er ikke vort eneste problem – lige så slemt er det, at vi mister vor mangeårige broformand - Jan Mogensen – som ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen og heller ikke som broformand, så der skal findes en ny, hvis den nuværende ordning skal fortsætte.

 

Drænet.

Rensning er bestilt hos Midtdjurs Kloakservice -  om det er udført ved jeg ikke. Jeg føler her trang til at sige, at foreningen indtil nu har været solidarisk mht. såvel vedligehold som reparation af drænet, og at man kunne ønske sig en tilsvarende solidaritet mht. broen.

 

Naboforeningerne.

Børge Rasmussen og Per Borggaard deltog sidste måned i et møde med naboforeningerne Albertinelund- og Bønnerup Strand Grundejerforeninger, hvor erfaringer udveksledes om de fleste af de tidligere nævnte punkter.

Problemerne er ret ens, men det kunne dog konstateres at Bønnerup strand har en bedre kontakt til kommunens vejafdeling end vi har, omend vi kommunikerer med de samme personer! Vi tog deres rådgivning til efterretning.

Herudover kunne Albertinelund oplyse at, der hos dem er tinglyst en bestemmelse om at træer ikke må være over 2 meter høje, det kan vi godt misunde dem.

Desuden nævnte Albertinelund at de har problemer med tryk og sand på vand fra Albertinelund Camping.

Mødet var nyttigt og det vil blive gentaget en gang om året fremover.

 

Beretningen blev derefter sat til debat:

 

ad vejene

En generel opfordring til at overholde hastighedsgrænsen på 30 km/t.

Vi har ingen anden løsning på støvplagen end lav hastighed.

 

ad grenindsamling

De fremmødte medlemmer fandt, at det er en god ordning, men den foregik måske for sent i år, da der kan være ynglende fugle inde i nogle af grenbunkerne. Næste år vil den foregå i sidste uge af april.

 

ad bevoksning og beplantning

Henrik Lyneborg orienterede om sagsforløbet omkring et træ på en nabogrund, der tog hans havudsigt.

I sådanne sager har grundejerforeningens bestyrelse og bygningsmyndigheden påtaleret. Grundejerforeningen fandt, at træet var til ”væsentlig gene” for hans havudsigt, og at det derfor skulle fjernes eller beskæres kraftigt. Da denne påtale ikke førte til noget, gik Lyneborg til bygningsmyndigheden (kommunen), der kom til samme resultat, men modparten havde åbenbart mere respekt for en påtale fra kommunen end fra grundejerforeningen, hvilket resulterede i, at træet nu er fjernet. Hvis dette ikke havde givet det ønskede resultat, var sagen endt med en fogedsag, som Lyneborg efter alt at dømme ville have vundet.

 

 ad broen

Kommentarer fra medlemmerne:

den blev måske sat for tidligt ud – mange havde ikke taget deres sommerhus i brug i denne sæson.

tidspunktet kl. 10 er bedre end kl. 9

sæt en farvestrålende seddel i skabene med tidspunktet for broens udsætning.

 

Vi besluttede på baggrund af kommentarerne, at broen næste år skal sættes ud lørdag d. 14. april kl. 10

 

Jens Buhr indvilligede i at blive ny broformand. Udstyret bliver opbevaret hos Thomas Karst, og Jan vil som afgående broformand sætte Jens ind i hvilke opgaver, der følger med jobbet.

 

Børge vil snarest sende datoerne for broens indtagning og udsætning til formanden for Grundejerforeningen Albertinelund med en opfordring til denne forenings medlemmer om at hjælpe til.

 

ad pkt. 3:

 

Næste års generalforsamling afholdes lørdag d. 12 maj kl. 10 i Bønneruphuset

 

ad pkt. 4:

 

Børge fremlagde det reviderede regnskab. Han konstaterede, at 61 % af kontingentet går til fælles anliggender så som dræn, badebro, rabatter, grønt område og grenafhentning, 24 % går til administration (incl. forsikring og medlemskab af foreningen af fritidshusejere), mens de sidste 15 % går til generalforsamling og bestyrelsesmøder. Regnskabet blev godkendt.

 

Kirsten Jensen vil tale med Thomas Karst om en smartere måde at udsende girokortene på.

 

ad pkt. 5:

 

Bestyrelsen skønner, at udgifterne i 2011 vil være af samme størrelsesorden som i 2010, hvorfor den foreslår et uændret kontingent på 400 kr. næste år. Dette blev også vedtaget.

 

ad pkt. 6:

 

Thomas Karst og Per Borggaard blev genvalgt til bestyrelsen, og som nyt medlem blev Henrik Lyneborg valgt.

 

ad pkt. 7:

 

Som suppleanter blev valgt: Alex Nielsen og Per Carlo Jensen

 

ad pkt.8:

 

Kirsten Luxhøj Jensen blev genvalgt som revisor.

 

ad pkt. 9:

 

Vagn Knudsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Eventuelt:

 

Der var et ønske om, at der på hjemmesiden blev lagt en liste med medlemmernes hjemmeadresser. Dette ønske kan nok ikke efterkommes, da det sandsynligvis vil være i strid med registerloven.

 

Per Borggaards sluttede generalforsamlingen med at rette en tak til det afgående bestyrelsesmedlem, Jan Mogensen, for hans virke i bestyrelsen og for hans store arbejde som broformand. Samtidig overrakte han ham en lille erkendtlighed i form at tre flasker vin.

 

 

Efter generalforsamlingen afholdt den nye bestyrelse et kort møde, hvor den konstituerede sig som følger:

 

Formand:            Per Borggaard

Sekretær:            Børge Rasmussen

Kasserer:             Thomas Karst

Medlem:             Kirsten Frederiksen

Medlem:             Henrik Lyneborg

 

 

Referent:  Børge Rasmussen

 

Ps.

10. maj:

 

Per Borggaard har netop talt med Henrik Andersen fra vejafdelingen, som efter at have talt med bogholderiet oplyser, at godt 30.000 kr. er opgivet som saldo er i vor favør! Det passer nogenlunde med vore vurderinger. Henrik har derudover igen bedt bogholderiet om at sende os det lovede regnskab.